Hoppa till innehåll
Media

Lättare byråkrati för små livsmedelsföretag

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 2.12.2010 12.12
Pressmeddelande -

Lättare byråkrati för små livsmedelsföretag och skäligare avgifter för köttbesiktningen från början av september nästa år utlovas i det förslag till lagändring som republikens president överlämnar till riksdagen på fredagen.

Livsmedelsföretagarnas plikt att ansöka om förhandsgodkännande för verksamheten ska slopas. Företagarna behöver inte heller längre få myndighetens godkännande för planerna om egenkontroll. I stället för godkännandet ska en nyetablerad företagare eller en företagare som på ett betydande sätt omorganiserar företagets verksamhet, lämna en anmälan minst fyra veckor i förväg. Systemet med godkännande gäller i fortsättningen endast inrättningar som hanterar animaliska livsmedel.

Anmälningsskyldigheten ska inte gälla servering eller försäljning av livsmedel som ordnas av olika klubbar eller som privatpersoner har tillrett hemma. En obetydlig försäljning av primärproduktionens produkter anses höra till primärproduktionen, varför man inte längre behöver lämna en separat anmälan om livsmedelslokal.

Enligt förslaget ska Livsmedelssäkerhetsverket Evira ta över ansvaret för tillsynen av små slakterier och inrättningar för vilthantering. Evira kan fortsatt köpa köttbesiktningstjänster av kommuner på basis av avtal. Det föreslås också skäligare utgifter för köttbesiktningen i små slakterier och inrättningar för vilthantering. I nästa års statsbudget har reserverats högst 600 000 euro för detta ändamål.

Genom ändringen görs livsmedelstillsynen mer riskbaserad och kontrollerna bättre inriktade än tidigare. Vidare görs tillsynen öppnare genom att resultaten av myndigheternas bedömning av verksamheten offentliggörs. I praktiken tas intyget eller märket som berättar om tillsynen, i bruk först efter att Evira har godkänt de föreskrifter som gäller frågan.

Köttbesiktningen av frigående vilt övergår helt till inrättningarna för vilthantering och slakterierna. Även det kött som går till vidareförädling ska besiktigas i dessa anläggningar. Dagens s.k. slaktskjul kan användas under tiden för övergångsperioden som löper över två år. Saluföringen av frilevande vilt görs enklare, dvs. små mängder kött från frigående hjortdjur får levereras för detaljförsäljning utan köttbesiktning.

I förslaget ingår också vissa ändringar som beror på EU-lagstiftningens krav eller erfarenheterna av tillsynsarbetet. Om försäljning av kosttillskott ska lämnas en anmälan till Evira. Verkets rätt att ingripa när det gäller kompetenstestare som inte agerar enligt bestämmelserna, ska effektiviseras.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
direktören för enheten för livsmedelssäkerhet Veli-Mikko Niemi, tfn 09 160 52211, 050 367 1039
veterinäröverinspektör Sebastian Hielm (från 7.12), tfn 09 160 53126, 050 524 5761

Sirkka-Liisa Anttila