Hoppa till innehåll
Media

Pollinerande insekter, lundar och bergskogar drar nytta av de nya projekten för utveckling av naturvården i skogar

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 29.1.2021 9.47
Pressmeddelande
Kuva: Lauri Saaristo

I år startas fyra nya landsomfattande utvecklingsprojekt som har målet att trygga bergskogarnas biologiska mångfald, förbättra högstubbarnas inverkan på mångfalden, öka kunskapen om pollinerare i skog samt vårda naturen i lundskogar. Projekten ingår i METSO-programmet som är ett verktyg för privata skogsägare att skydda sina skogar och utföra naturvårdsarbeten.

Bergskogarnas naturvärden till heders

Projektet Hard rock som handlar om medvetenhet, information och handlingssätt för att trygga den biologiska mångfalden i bergskogar ska förbättra den geografiska informationen om bergskogar och trygga skogarnas naturvärden med hjälp av nya skogsvårdrekommendationer. Projektet leds av Tapio Oy och genomförs i samarbete med Finlands miljöcentral och Finlands skogscentral.

– Arealmässigt finns de få berg, men de är väldigt viktiga för många olika arter. Skogsbruksrutinerna har en avgörande roll när det gäller att trygga naturtyperna och arterna, säger Lauri Saaristo, ledande sakkunnig på Tapio.

Mer information om pollinerande insekter i skog

Två projekt fokuserar på pollinerande insekter. I projektet Tekopökkelöiden hyödyt pölyttäjille ja monimuotoisuudelle (TEKOPÖLY)  preciseras vilken typ av högstubbar är bästa för pollinerare, fåglar och svampar som behöver död ved. Högstubbar är ett bra sätt att få mer död ved i ekonomiskogar. Projektet leds av Naturhistoriska centralmuseet Luomus i samarbete med Jyväskylä universitet, Metsä Group och Bioname Oy.

– Vi undersöker svamparterna i högstubbar bland annat med DNA-metoder samt pollinerande insekter i konstgjorda bon och utreder om fåglarna använder högstubbar för häckning. Projektet ger anvisningar som gäller högstubbar och utbildar nya artexperter, säger Heidi Björklund, projektkoordinator vid Luomus.

Projektet Luonnonhoito metsäpölyttäjien tukena (Pölymetsä) ger skogsägare och aktörer inom skogsbranschen information om de bästa sätten att beakta pollinerarna i naturvården av ekonomiskogar. Projektet leds av Tapio Oy och genomförs i samarbete med Finlands miljöcentral.

– Under de senaste åren vi fått läsa att antalet pollinerare har rasat. Även de pollinerare som lever i skog har en viktig roll i ekosystemet. Vi vill utreda och berätta hur pollinerarnas mångfald kan tryggas, säger Sara Turunen, sakkunnig på Tapio.

Naturvård i lundar med hjälp av programmen METSO och Helmi

Projektet Lehtokeskusalueiden luontohelmet utvecklar naturvården i lundar. Nästan hälften av de hotade arterna i Finlands skogar finns i lundar varför de är viktiga objekt. Projektet rör de lunddominerade områdena i Sydvästra Finland, Nyland, Södra Tavastland, Mellersta Karelen och Norra Savolax. Projektet som leds av Finlands skogscentral  genomförs i samarbete med närings-, trafik- och miljöcentralerna, Forststyrelsens naturtjänster och lokala aktörer inom skogsbranschen.

– Dessa områden är mycket artrika och de är mer sammanhängande än spridda områden.  I de här områdena är det möjligt att avsevärt förbättra levnadsförhållandena för de talrika samt för de allt mer sällsynta arterna. Detta förutsätter ett omfattande, samordnat och planmässigt samarbete, säger Jukka Ruutiainen, sakkunnig i naturvård vid Finlands skogscentral.

Projekten som pågår från två till tre år finansieras av jord- och skogsbruksministeriet. Projekt för utveckling av naturvården har genomförts i samband med METSO-programmet sedan 2009. De naturvårdsarbeten som görs i projektet Lehtokeskusalueiden luontohelmet finansieras förutom av METSO-programmet även av Helmi-livsmiljöprogrammet som innehåller många naturvårds- och restaureringsåtgärder för olika livsmiljöer.

Mer information: 

  • Projekten Hardrock och Pölymetsä: Lauri Saaristo, ledande sakkunnig, Tapio Oy, tfn 040 573 9168, fornamn.efternamn@tapio.fi
  • Projektet TEKOPÖLY: Heidi Björklund, forskardoktor, Naturhistoriska centralmuseet Luomus, tfn 040568 0556, fornamn.efternamn@helsinki.fi
  • Projektet Lehtokeskusalueiden luontohelmet: Jukka Ruutiainen, naturvårdsexpert, Finlands skogscentral, tfn 040 530 6721, fornamn.efternamn@metsakeskus.fi

Allmänt om METSO-projekten:

Natur och klimat Skogar