Hoppa till innehåll
Media

Praxis för dispenser för rovdjursjakt ska utvecklas av expertgrupp

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 12.3.2024 15.43
Pressmeddelande

En arbetsgrupp bestående av experter på juridik som gäller stora rovdjur inleder sin mandatperiod den 1 april.

Jord- och skogsbruksministeriet har på tisdagen den 12 mars tillsatt en expertgrupp med uppgift att utveckla praxis för dispenser för jakt på varg och andra stora rovdjur.

Expertgruppen har till uppgift att utarbeta ett förslag till förordning som gör det smidigare att bevilja skaderelaterade dispenser för stora rovdjur.

Gruppen ska också lägga fram förslag för att möjliggöra dispenser i stamvårdande syfte. Dessutom ska arbetsgruppen föreslå hur bedömningen och skötseln av stora rovdjursbestånd kan utvecklas.

Lösningarna kan vara ändringar i lagstiftningen, förvaltningen eller praxis.

Skaderelaterade och stamvårdande dispenser för jakt på stora rovdjur beviljas av Finlands Viltcentral. Också polisen har tillstånd att avliva stora rovdjur, om djuret utgör ett hot mot människans säkerhet eller orsakar någon annan betydande skada.

Förfarandet för beviljande av skaderelaterade dispenser upplevs för tillfället som alltför svårt ur den skadelidandes synpunkt. Under den senaste tiden har behandlingen av stamvårdande dispenser stannat antingen hos tillståndsmyndigheten eller i förvaltningsdomstolen.

"Vid ministeriet måste vi även vända på den här stenen och ta reda på vilka nationella lösningar som kan göras inom ramen för den nuvarande EU-lagstiftningen i fråga om praxis för dispenser. Dessutom fortsätter vi att aktivt påverka kommissionen i syfte att ändra EU-lagstiftningen", säger jord- och skogsbruksminister Sari Essayah.

På grund av de utmaningar som nu ska lösas är medlemmarna i expertgruppen främst sakkunniga inom juridik. Medlemmarna i arbetsgruppen har bjudits in tack vare den juridiska expertis de har gällande stora rovdjur och de frågor som arbetsgruppen ska behandla. Utöver ordförande har gruppen sex medlemmar, som i egenskap av gruppmedlemmar inte är företrädare för sina arbetsgivare.

Expertgruppen består av ordförande Vesa Ruusila, vilt- och fiskeråd vid jord- och skogsbruksministeriet, och medlemmarna Marjo Anttoora, Anna-Rosa Asikainen, Sauli Härkönen, Jarmo Kiuru, Kai Kokko och Maria Westerman. Permanent sakkunnigmedlem är Sami Niemi från jord- och skogsbruksministeriet.

Vicehäradshövding Marjo Anttoora är minister Sari Essayahs specialmedarbetare. Anna-Rosa Asikainen arbetar på Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK som jurist i anslutning till naturvården. Sauli Härkönen är chef för offentliga förvaltningsuppgifter vid Finlands viltcentral. Jarmo Kiuru är lektor i rättsinformatik vid Lapplands universitet. Kai Kokko är professor i miljö- och hållbarhetsrätt vid Helsingfors universitet. Maria Westerman arbetar som specialsakkunnig vid miljöministeriet.

Expertgruppen kommer även att dra nytta av kunnandet inom uppföljningsgruppen för förvaltningsplanen för stora rovdjur.

Expertgruppens mandatperiod är 1.4.2024–15.10.2024. Planen är att gruppen ska lämna en halvtidsrapport senast den 15 juni och ett förslag till ändringsförordning som kan träda i kraft den 1 juli 2024.

För att leda expertgruppens arbete tillsattes en styrgrupp bestående av representanter för jord- och skogsbruksministeriet. Ordförande är jord- och skogsbruksminister Sari Essayah och övriga medlemmar är statssekreterare Päivi Nerg, kanslichef Pekka Pesonen, avdelningschef Tuula Packalen, enhetschef Vilppu Talvitie samt sakkunnigmedlem Sonja Falk, som är ministerns specialmedarbetare.

Som ett separat projekt har ministeriet börjat bereda en lagändring som underlättar beviljandet av dispenser för jakt på hybridvargar.

Mer information
Sonja Falk, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 911 4546, fornamn.efternamn@gov.fi
Vesa Ruusila, ordförande för arbetsgruppen för frågor som gäller vildsvin, jord- och skogsbruksministeriet, 029 516 2051, fornamn.efternamn@gov.fi