Hoppa till innehåll
Media

Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2007 - 2013 godkänt

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 20.6.2007 12.03
Pressmeddelande -

EU:s kommitté för landsbygdsutveckling godkände i dag utvecklingsprogrammet för landsbygden i Fastlandsfinland för åren 2007-2013. Det omfattande programmet kan nu inledas efter en långvarig förberedelse.

Programmet delfinansieras av EU, dvs. den utveckling av landsbygden som sker genom programmet finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) och med nationella medel. För programmet har reserverats sammanlagt 6 626 miljoner euro i offentliga medel åren 2007-2013. Av denna summa kommer 31 procent från landsbygdsfonden. Den privata finansieringen uppgår till uppskattningsvis 782 miljoner euro.

Det centrala målet för programmet är att förbättra jord- och skogsbrukets konkurrenskraft, stödja ett miljövänligt och hållbart jordbruk, arbeta för befolkningens välmående, diversifiera företagsverksamheten samt att uppmuntra till lokalt utvecklingsarbete.

Merparten av programmets finansiering fokuseras på jordbrukarstöd, dvs. kompensationsbidraget och miljöstödet för jordbruk. Med hjälp av stöden säkras att det i finländska förhållanden även i fortsättningen idkas ett jordbruk som beaktar miljöaspekterna.

Ett viktigt mål är också en stark tillväxt i landsbygdens företagsverksamhet och samtidigt en betydande ökning av arbetstillfällen. På detta sätt garanteras att såväl landsbygdens egna invånare som inflyttare får nya inkomstmöjligheter. En del av programmets medel används för utveckling av landsbygdens företagstjänster.

Programmet ger möjligheter att utveckla konkurrenskraften både hos primärproduktionen och hos andra centrala näringar på landsbygden. Livsmedelskedjan, träbranschen och bioenergibranschen kan utvecklas vidare genom att man bland annat hjälper till att införa ny teknologi och förbättra kunnandet. Med hjälp av till exempel utbildning och regionala klusterprojekt är det möjligt att bistå företagare att starta mikroföretag och utveckla dem samt att påskynda investeringar.

Projekten som hänför sig till invånarnas tjänster och livskvalitet på landsbygden får stöd på både regional och lokal nivå. Leadergruppernas program ger stöd till små och nya företag, uppmuntrar till lokal aktivitet och lokalt samarbete. Med hjälp av utbildnings-, utvecklings- och investeringsprojekt främjar man i regel lokala utvecklingsåtgärder inom aktionsgruppens område. Via Leadergrupperna öppnar sig även en möjlighet att delta i internationella samprojekt.

Som ett led i programmet bildas ett landsbygdsnätverk av aktörerna inom utvecklingsprogrammen för Fastlandsfinland och Åland. Tjänster för nätverket produceras av en landsbygsnätverksenhet som utvecklar och arbetar för samarbetet mellan de aktörer som deltar i utvecklingen av landsbygden. Vidare informerar enheten om programmens resultat samt de möjligheter som programmen ger.

Finlands förslag till programmet levererades till kommissionen i augusti 2006. Under hösten och våren förde kommissionen och Finland ett flertal bilaterala förhandlingar. Finland var tvunget att göra en hel del ändringar i förslaget, delvis därför att kommissionens förordningar, direktiv och riktlinjer blev färdiga först efter att Finland hade skickat programförslaget till kommissionen. Den senaste ändringen gjordes den 12 juni då kommissionen meddelade att den inte kan godkänna miljöstödsåtgärden "Effektiviserad användning av stallgödsel". På kommissionens uppmaning slopades denna åtgärd från programmet för att kommissionen kunde godkänna programmet och att det inte löp någon risk för utbetalningen av andra stöd i år.

Programmet finns på jord- och skogsbruksministeriets webbplats på adressen (på finska):
http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/maaseutu_rakentaminen/ohjelmakausi
20072013/mannersuomi.html

Ytterligare information ger jord- och skogsbruksministeriet:
biträdande avdelningschef Heimo Hanhilahti, tfn 09-160 542 55
sektionschef Tiina Malm, tfn 040 733 6223
sektionschef Sirpa Karjalainen, tfn 040 524 6112