Hoppa till innehåll
Media

Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland godkändes

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 10.8.2007 9.28
Pressmeddelande -

Europeiska kommissionen godkände i dag programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2007-2013.

Programmet låg bland de första programmen som EU:s kommitté för landsbygdsutveckling behandlade och godkände 20.6.2007.

Programmet delfinansieras av EU, dvs. den utveckling av landsbygden som sker genom programmet finansieras med nationella medel samt med medel ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU). För programmet har reserverats sammanlagt 6 626 miljoner euro i offentliga medel åren 2007-2013. Av denna summa kommer 31 procent från EJFLU. Den privata finansieringen, som består av företagens självfinansierade delar i investeringar och talkoarbete i samband med lokala projekt, uppgår till cirka 782 miljoner euro.

Programmet innehåller fyra axlar. Målet med axel 1 är att öka konkurrenskraften vilket sker genom förkovring av jordbrukarnas och andra landsbygdsinvånarnas kunnande och materiella kapital. Målet med axel 2 är att stödja miljövänligt och hållbart jordbruk. I axeln ingår jordbrukets miljöstöd och kompensationsbidrag, investeringar som inte är produktiva samt förbättring av djurens välbefinnande. Axel 3 fokuserar på att öka trivseln och välmåendet på landsbygden genom att man skapar nya arbetstillfällen och satsar på företagandet, basservicen samt kultur- och fritidstjänsterna. Axel 4 innehåller Leaderdimensionen som tillämpas i hela landet under programperioden 2007-2013. Leaderdimensionen bygger på invånarnas egen initiativkraft och skapar lösningar lämpade för de lokala förhållandena. Denna verksamhet sker via lokala aktionsgrupper och kan tillämpas på varje axel i programmet.

Ytterligare information ger jord- och skogsbruksministeriet:
sektionschef Tiina Malm, tfn 040 733 6223
sektionschef Sirpa Karjalainen, tfn 040 524 6112