Hoppa till innehåll
Media

Regeringens proposition om ändring av lagen om fiske lämnades till riksdagen

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 17.11.2022 13.36
Pressmeddelande
Bild av laxen

Den mest betydande ändring som föreslås i lagen om fiske är en möjlighet att i vissa situationer utfärda en förordning av statsrådet för att ålägga fritidsfiskare att anmäla fångst av hotade och försvagade arter och arter som rör sig över stora områden under sin livscykel.

Det föreslås att det till lagen om fiske fogas bestämmelser som gör det möjligt att i vissa situationer ålägga fritidsfiskare att anmäla uppgifter om sin fångst till Naturresursinstitutet. Enbart lagändringen gör inte fiskarna skyldiga att rapportera sina fångster. Med stöd av lagändringen får det dock genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om fiskarter och fiskbestånd för vilka en fångstanmälan ska göras, om det behövs för att planera och ordna ett hållbart nyttjande och en hållbar vård av arten eller beståndet i fråga, för att säkerställa en naturlig livscykel eller för att ordna uppföljning av en främmande art.

Skyldigheten att göra fångstanmälan kan bli aktuell i fråga om till exempel lax, öring, insjölax, röding i Vuoksens vattendrag, ål och puckellax.

Fritidsfiskare blir inte skyldiga att göra anmälan om all sin fångst, utan skyldigheten att anmäla fångster kan gälla endast vissa arter. I fråga om de vanligaste fiskarterna kommer det även i fortsättningen att vara frivilligt att anmäla fångsten.

För närvarande fås det inte in tillräckligt med data om hotade och försvagade arter eller arter som rör sig över stora områden under sin livscykel. Det behövs mer data att basera regleringen av fisket och förvaltningen av fiskbestånden på. Lagändringen gör det möjligt att nyttja fiskresurserna på ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart sätt och att basera fiskebestämmelserna på forskningsbaserad information i enlighet med syftet för lagen om fiske. Med hjälp av sådan information kan fiskebegränsningar riktas in på rätt åtgärder vid rätt tidpunkt, samtidigt som onödiga begränsningar kan slopas.

Dessutom föreslås det att Naturresursinstitutet ska ha till uppgift att producera information om fiskbestånden och fisket samt att vart tredje år utarbeta en rapport om fiskbeståndens tillstånd och fisket i Finland. I propositionen föreslås dessutom ändringar i innehållet i fiskeriförvaltningens informationsresurser och användningen av dem, terminologin i informationsresurserna, ansvaren för informationsresursernas personuppgiftsansvariga och påföljderna vid underlåtenhet att anmäla uppgifter. Ändringarna ökar och underlättar informationsutbytet mellan olika myndigheter samt förtydligar myndigheternas och fiskeriområdenas ansvar när det gäller informationssystemen, informationsresurserna och insamlingen av data.

Genom propositionen genomförs föresatsen i statsminister Sanna Marins regeringsprogram om att införa en fångstrapport över fiske av vandringsfisk i fråga om all fisk som fångats (informationssystemet Omakala). För att anmäla fångsten kan fiskaren använda Naturresursinstitutets tjänst Omakala, men det finns också mer traditionella metoder som alternativ. Även fiskaren har nytta av tjänsten Omakala i och med att där finns bland annat information om fiskeresurserna och fiskebegränsningar.

Den föreslagna lagen avses träda i kraft den 1 januari 2024.

Mer information: Eija Kirjavainen, fiskeriråd, 0295 162 404, fornamn.efternamn@gov.fi

Fiskar Lagstiftning