Hoppa till innehåll
Media

Regeringsproposition om förbud mot laxfiske i Tana älv överlämnades till riksdagen

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 21.4.2022 14.02 | Publicerad på svenska 25.4.2022 kl. 8.47
Pressmeddelande
Kuva: Jaakko Vähämäki

En regeringsproposition om förbud mot laxfiske i Tana älv under 2022 överlämnades till riksdagen vid statsrådets allmänna sammanträde torsdagen den 21 april 2022. Enligt propositionen ska lax inte få fiskas över huvud taget i Tana älv eller dess biflöden.

Orsaken till det starka förbudet är att laxbestånden i Tana älv har minskat mycket kraftigt sedan 2018. Enligt bedömningarna skulle allt laxfiske i nuläget vara överfiske. Den mängd lax som återvänder från havet är så låg att hållbarhetsmålen inte uppfylls, även om det inte fiskas alls. Prognosen i fråga om antalet värdefulla större moderlaxar som i flera år vuxit till sig i havet är dessutom mycket svag. 

Enligt jord- och skogsbruksministeriets bedömning är tillståndet för laxbestånden i biälvarna till Tana älv också oroväckande. Laxbeståndens tillstånd har försämrats avsevärt i Tana älvs biälvar efter att högsta domstolen behandlade det rättsfall som gällde 2017. Liksom i de andra biälvarna uppfyller laxbeståndet i Utsjoki älv inte längre hållbarhetsmålen. 

Eftersom Tana älv är en gränsälv mellan Norge och Finland, måste besluten om laxfisket fattas i samförstånd med Norge. I ärendet har man försökt förhandla om en möjlighet till mycket begränsat laxfiske, som skulle ha inneburit att fiske skulle ha varit tillåtet med traditionella fiskeredskap under vissa dagar. De förhandlingarna ledde dock inte till något resultat, eftersom det visade sig att alternativen inte var genomförbara. Att fördela en mycket begränsad möjlighet till laxfiske mellan flera fiskegrupper och fiskemetoder är svårt att genomföra i praktiken.

Förslagen om en sådan fiskemöjlighet fick inte stöd, särskilt inte från lokala fiskerättsägare som använder traditionella fångstredskap, pator, som hör till den samiska fiskekulturen. En utmaning med en mycket begränsad möjlighet till fiske är också att det sannolikt blir ett stort fisketryck på områden där fiske är tillåtet, vilket ökar risken för att tillståndet för de lokala laxbestånden försämras ytterligare. 

I den besvärliga situationen vill man utöka möjligheterna att fiska andra fiskarter, så i sommar får annan fisk än lax fiskas vid Tana älv enligt lite lindrigare bestämmelser än i fjol. Avsikten är att spöfiske från båt efter annan fisk än lax ska tillåtas med fisketillstånd för ortsbor, att det med fisketillstånd för turister ska vara tillåtet att använda flugspö i klass 6 och att nätfiskebestämmelserna för andra arter ska ändras så att de är mer tillåtande under sensommaren. Betydande är också att fiske efter öring tillåts genom bestämmelser som gäller fiske efter andra arter än lax. Målet är att utveckla mångsidigt fiske i Tana älvs vattendrag och öka betydelsen av även annan fisk än lax som matfisk och som fångst för fisketurister.

För att laxbeståndet i Tana älv ska återhämta sig är det också viktigt att det forskas om den främmande arten puckellax, som har spridit sig till Tana älv. I sommar kommer Naturresursinstitutet att genomföra ett projekt för att tillsammans med fiskare vid Tana älv utreda vilka fångstmetoder och sätt som lämpar sig för att få bort puckellaxen och som samtidigt är oskadliga för laxen.  Naturresursinstitutet samlar också in uppgifter om hur puckellaxens yngel beter sig nu, när de yngel som blev till vid leken i höstas börjar vandra till havs. Uppgifterna behövs, eftersom det finns mycket sparsamt med uppgifter om denna livsfas från den nordatlantiska regionen.

Mer information: 

Vesa Ruusila, vilt- och fiskeråd, tfn 02951 62051, vesa.ruusila(at)gov.fi
Tapio Hakaste, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 62152, tapio.hakaste(at)gov.fi