Hoppa till innehåll
Media

Regleringen av laxfisket i Bottniska viken ska säkerställa ett hållbart fiske

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 26.2.2024 17.00 | Publicerad på svenska 27.2.2024 kl. 14.27
Pressmeddelande

I enlighet med riksdagens riktlinjer har jord- och skogsbruksministeriet  på basis av internationella havsforskningsrådets (ICES) vetenskapliga råd främjat en sådan lösning där laxfisket i Bottniska viken år 2024 noggrant regleras enligt tid och region för att stöda en snabb återhämtning av laxbeståndet i älven Ljungan. Dessutom har riksdagen beslutat att man vid fastställandet av fiskekvoter ska ta hänsyn till den mycket svaga uppvandringen i Torne älv och Simo älv år 2023, och att man vid regleringen av fisket ska behandla det kommersiella fisket och fritidsfisket jämlikt.

I oktober 2023 beslutade dock jordbruks- och fiskerådet om ett förbud mot kommersiellt fiske inom havsområdet från Åland till Kvarken samt att fritidsfiskare får fånga högst en lax med bortfklippt fettfena per dag. Samtidigt kom man överens om att man från ICES ska begära en noggrannare expertbedömning om de preciserade regleringsåtgärder som Finland och Sverige föreslagit. ICES meddelade förra veckan att de kommer att ge sin expertbedömning tidigast i maj. 

Utifrån denna situation har jord- och skogsbruksministeriet beslutat om följande åtgärder för regleringen av laxfiske:

Vetenskapligt fiske. I EU:s beslutsprocess om laxfiske har det tydligt framgått att vi för beslutsfattandet inte har tillräckligt med aktuell vetenskaplig information om hur mycket lax från älven Ljungan som förekommer i det kommersiella fisket och fritidsfisket längs Finlands kust. Information om detta är av avgörande betydelse för beslutsfattandet, eftersom det förbudsområde som man beslutat om och de socioekonomiska konsekvenser som följer av detta förbud endast grundar sig på tillståndet för laxbeståndet i Ljungan och den uppskattade förekomsten av lax i älven. Därför har jord- och skogsbruksministeriet idag meddelat kommissionen om att man inleder laxfiske i vetenskapligt syfte och även lämnat en plan till kommissionen om insamling av vetenskapliga data från detta fiske. 

Åtgärder för reglering av fisket. Finland har för avsikt att genomföra det vetenskapliga fisket i enlighet med de planerade fiskebegränsningarna för skydd av laxen i Ljungan som har sänts till ICES för bedömning. Enligt tidigare forskningsuppgifter vandrar laxarna i Ljungan i det tidiga skedet av vandringen. På basis av detta föreslås det att det vetenskapliga laxfisket inleds på det ovannämnda havsområdet den 27 maj, vilket i fråga om laxfisket på de sydligare områdena innebär en försening på nästan fyra veckor jämfört med tidigare inledningstidpunkter. Utöver laxen i Ljungan har denna begränsning en positiv inverkan också på andra arters vandring till sina lekplatser.

Storleken av Finlands laxfiskekvot. Jord- och skogsbruksministeriet delar riksdagens och andra aktörers oro över den svaga uppvandringen av lax i Torne älv och Simo älv förra året. Jord- och skogsbruksministeriet har därför till skillnad från tidigare år beslutat att inte ta emot de kvotöverföringar som andra EU-medlemsstater runt Östersjön har utlovat. Till följd av detta är Finlands fiskekvot för lax i Bottniska viken och centrala Östersjön 16 661 laxar år 2024, vilket innebär en minskning med nästan 39 procent jämfört med förra årets kvot på 27 163 laxar. 

Genom dessa åtgärder som sinsemellan stöder varandra möjliggör jord- och skogsbruksministeriet skyddet av lax i Ljungan, genomförandet av de preciserade regleringarna av laxfisket vid Finlands kust och insamlandet av den vetenskapliga information som behövs för beslutsfattandet samt stärker förutsättningarna för att uppvandringen i  Torne älv och Simo älv ska nå de mål som riksdagen har fastställt.

Läs också: Jord- och skogsbruksministeriets blogginlägg den 26 februari 2024

Mer information vid jord- och skogsbruksministeriet
Risto Lampinen, fiskeriråd, tfn +358 50 529 8023, risto.lampinen(at)gov.fi