Hoppa till innehåll
Media

Undersökning av prover för kontroll av salmonella i foder ändras

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 10.4.2014 10.47
Pressmeddelande -

Regeringen föreslår till riksdagen en ändring i foderlagen som bestämmer att lagstadgade salmonellaprover som hör till egenkontrollen ska analyseras i laboratorier som Livsmedelssäkerhetsverket Evira har godkänt, i nationella referenslaboratorier eller i utländska laboratorier som Evira har utsett.

Propositionens syfte är att reformera foderlagen enligt bestämmelserna om EU:s inre marknad. Detta sker genom att bestämmelsen om företagarens anmälningsskyldighet och myndigheternas provtagning stryks samt genom att analyser av salmonellaprover tillåts också i utländska laboratorier.

– Närmare bestämmelser om analys av prover behövs eftersom egenkontrollen ökar antalet prover inom fodersektorn när kontrollansvaret flyttas allt mer till företagarna, säger konsultativa tjänstemannen Marita Aalto på jord- och skogsbruksministeriet.

Även bestämmelserna om företagarnas skyldighet att lämna uppgifter preciseras, vilket innebär att företagaren ska informera fodertillverkaren om salmonella misstänks eller konstateras på djurhållningsplatsen.

Enligt lagförslaget ska för sådana produktionsdjurens utfodringstester där man som tillsats använder ett ämne som inte godkänts för det ändamålet i EU, sökas tillstånd hos Evira. Det årliga antalet tillståndsansökningar förväntas inte bli stort för i Finland utförs endast ett fåtal utfodringstester som det krävs för ansökningar om tillsatser.

Lagändringen är planerad att träda i kraft så fort som möjligt. För godkännande av laboratorier gäller en övergångsperiod på 1,5 år.

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:
konsultativa tjänstemannen Marita Aalto, tfn 0295 16 2445
specialsakkunnig Eeva Saarisalo, tfn 0295 16 2366 (produktionsdjurens utfodringstester)
fornamn.efternamn@mmm.fi