Hoppa till innehåll
Media

Remisstiden för utkastet till Finlands nationella GJP-plan gick ut

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 13.9.2021 15.11 | Publicerad på svenska 17.9.2021 kl. 11.21
Pressmeddelande
Edustalla on puitu viljapelto ja taustalla maatila.

Under remisstiden, det vill säga 2.7 – 10.9, lämnade remissinstanserna över 300 utlåtanden om utkastet till den nationella GJP-planen. Utlåtandena gällde alla delar av planen, men fokus låg på miljö- och klimatfrågor. Planen som statsrådet godkänner ska sändas till Europeiska kommissionen i december 2021.

I den strategiska planen ingår åtgärder som hänför sig till direktstöd som finansieras med medel ur Europeiska garantifonden för jordbruket samt åtgärder för landsbygdsutveckling som finansieras med medel ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Utkastet till plan har tagits fram vid jord- och skogsbruksministeriet i samarbete med intressegrupperna.

Innehållet i planen vidareutvecklas utifrån remissbehandlingen. Dokumentets utformning och detaljer preciseras efter att Europaparlamentets och rådets förordningar och kommissionens genomförandeförordningar har antagits slutgiltigt.

Efter statsrådets godkännande lämnas GJP-planen i december 2021 till Europeiska kommissionen för behandling och godkännande. Den nya stödperioden börjar den 1 januari 2023. 

Ålands förvaltningsmyndighet ordnar under hösten en egen remissbehandling av den nationella GJP-planen. 

Utkast till GJP-plan som varit på remiss

Utlåtanden om utkastet (lausuntopalvelu.fi)

Ytterligare information:

Minna-Mari Kaila, avdelningschef, tfn 0295 162 013, minna-mari.kaila(a)gov.fi

Tiina Hartman, specialsakkunnig, tfn 0295 162 271, tiina.hartman(a)gov.fi