Hoppa till innehåll
Media

Allt mer omfattande information om vilt - längre jakttider för skogshönsfåglar under bra fågelår

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 13.2.2018 10.02 | Publicerad på svenska 14.2.2018 kl. 9.34
Pressmeddelande

En ändring av jaktförordningen är på remiss. Jakttiderna för skogshönsfåglar kan i fortsättningen vara längre än i dagsläget om fågelåret är särskilt bra. Anledningen är ett ökat antal vilttriangelräkningar under de senaste åren. Resultaten från räkningarna sänds in i regel elektroniskt via riistakolmiot.fi. Viltinformationen är så aktuell och omfattande att jakten går att reglera allt smidigare.

Vilttriangelräkningarna görs varje år i månadsskiftet juli-augusti. Om populationerna är svaga, begränsar jord- och skogsbruksministeriet jakttiden. Under ett genomsnittligt fågelår går jakttiden ut i slutet av oktober på samma sätt som i dag. Om det är ett bra fågelår, får tjäder, orre och järpe jagas ända till december, det vill säga från den 10 september till och med den 10 december. Under synnerligen bra år får tjäder- och orrtupp också jagas från den 10 till och med den 31 januari i landskapen Södra Österbotten, Kajanaland, Mellersta Österbotten, Mellersta Finland, Österbotten, Norra Karelen, Norra Österbotten och Norra Savolax.

Kanadagås och grågås orsakar skada på jordbruket i synnerhet i augusti. Därför får de jagas på åkrar från och med den 10 augusti till och med den 20 augusti. För att minska skador på fisket, har östersjövikare och gråsäl i fortsättningen samma jakttid, det vill säga från den 16 april till och med den 31 december. Att jaga östersjövikare är tillåtet endast med Finlands viltcentrals jakttillstånd.

Noggrannare rapportering om jaktfångster

Många vattenfågelpopulationer har minskat under de senaste åren. Rapporteringen av informationen om jaktfångster ska vara mer exakt för att en hållbar jakt ska kunna säkerställas. I fortsättningen ska en fångstanmälan lämnas om bläsand, stjärtand, årta, skedand, brunand, vigg, småskrake, storskrake, ejder, alfågel och sothöna. Fångstanmälan ska lämnas in till Finlands viltcentral inom sju dygn efter att ett djur har fällts. Rapporten kan göras på oma.riista.fi eller på viltcentralens blankett. I dag måste jägare lämna en anmälan om rådjur, vildsvin, iller och sädgås.

Effektivare älgjakt i Norra Finland

Älgstammen står på oroväckande stark tillväxt i Norra Finland. Ministeriet vill effektivisera jakten, vilket innebär att den inleds tidigare också i området för Kuusamo och Taivalkoski i Norra Österbotten. Den första jaktperioden ska förlängas så att den pågår från den 1 september till och med den 20 september. 

I våras lämnades redan 95 procent av ansökningarna om jaktlicenser för älg på elektronisk väg. Ansökningar i pappersform tas dock emot även i fortsättningen. Användarna av e-tjänsten har också hittills lämnat en förteckning över de fastighetsregisterenheter som hör till licensområdet. Detta gäller framöver också dem som lämnar in en ansökan i pappersform.

I förordningen finns också bestämmelser om jaktledarens uppgifter vid jakt på varg, brunbjörn, lo och järv. Den som beviljas dispens för jakt på varg ska innan jakt inleds skriftligen meddela jaktvårdsföreningen vem som är vargjaktledare och vice jaktledare.

Ytterligare information:
Janne Pitkänen, överinspektör, tfn 0295 16 2338
Sami Niemi, konsultativ tjänsteman, tfn 040 023 8505
Teemu Nikula, äldre regeringssekreterare, tfn 050 3315 128

Begäran om utlåtande

Vilt