Hoppa till innehåll
Media

Snart ska konsumenterna få bättre tillgång till informationen om matens ursprung än hittills

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 21.2.2020 14.23 | Publicerad på svenska 21.2.2020 kl. 15.24
Pressmeddelande

I fortsättningen gäller kravet på att lämna konsumentinformation om ursprunget för primära livsmedelsingredienser alla EU-länder. Den EU-förordning som ska tillämpas från ingången av april 2020 förbättrar konsumenternas möjligheter att få information om matens ursprung också i Finland. Hittills har vi genom en nationell förordning kunnat förutsätta att information om ursprung ska lämnas bara för kött- och mejeriprodukter.

Den nya genomförandeförordningen från Europeiska kommissionen gäller angivelse av ursprungsland för den primära ingrediensen i ett livsmedel. Om ursprungsland för ett livsmedel ska anges och det är ett annat än ursprungslandet för produktens primära ingrediens, ska ursprungslandet för den primära ingrediensen också anges i fortsättningen. Alternativt kan det anges att den primära ingrediensen inte kommer från  livsmedlets angivna ursprungsland.

Syftet med detta krav är att se till att konsumenten inte vilseleds i fråga om livsmedlets och ingrediensernas rätta ursprungsland. Om ursprungslandet för den primära ingrediensen är detsamma som för livsmedlet, behöver ursprungslandet för den primära ingrediensen inte anges separat. Om till exempel Finland har uppgett att bröd som tillverkats av finskt rågmjöl har sitt ursprung i Finland, behöver ursprungslandet för råg som används som primär ingrediens inte anges separat.

Primär ingrediens avser en eller flera ingredienser som utgör mer än 50 procent av livsmedlet eller som konsumenten vanligtvis förknippar med livsmedlets namn. Den primära ingrediensen kan också vara en sammansatt ingrediens, till exempel jordbrukssylt. Livsmedlet kan också innehålla flera primära ingredienser. Aktören definierar själv vad som är livsmedlets primära ingrediens.

Nationella förordningar om informationen om ursprungsländer fortfarande i kraft

Finland har i flera sammanhang föreslagit att bestämmelser om ursprungsmärkning av livsmedel i första hand ska utfärdas i EU-lagstiftningen. Genom harmoniserade bestämmelser säkerställs en konsekvent tillämpning av kraven i alla EU-medlemsländer. Eftersom arbetet med att utveckla EU-lagstiftningen på detta område inte har gått framåt på ett önskat sätt, har Finland försökt öka informationen om ursprungsmärkning genom nationella förordningar.

År 2016 utfärdades jord- och skogsbruksministeriets förordning som kräver att man anger ursprungsland för kött som används som ingrediens i färdigförpackade i Finland tillverkade livsmedel samt för mjölk som används som ingrediens i mjölk och mejeriprodukter. Denna förordning som utfärdades för viss tid på det sätt som kommissionen förutsätter, är i kraft till utgången av mars 2020.

Den EU-förordning som ska tillämpas från och med april motsvarar inte till alla delar de krav på ursprungsmärkning enligt vilka Finland har agerat under de senaste åren. Därför har jord- och skogsbruksministeriet sänt ett förslag till kommissionen om att den nationella förordningens giltighetstid ska förlängas till slutet av april 2021. Av tekniska skäl i samband med anmälningsförfarandet förlängs förordningens giltighetstid i första hand till den 15 maj 2020. Därefter ska giltighetstiden förlängas fram till utgången av 2021 förutsatt att kommissionen inte motsätter sig förlängningen.

– Konsumenterna behöver tillräcklig information om livsmedlens och ingrediensernas ursprung till stöd för sina val. Även konsumentundersökningar visar att de obligatoriska ursprungsmärkningarna är motiverade. Det finns inga grunder för att försvåra tillgången till information om ursprung just nu när konsumenterna är vana att få den, säger livsmedelssäkerhetsdirektör Sebastian Hielm vid jord- och skogsbruksministeriet.

Fram till slutet av april 2021 gäller också jord- och skogsbruksministeriets förordning som förpliktar restauranger att skriftligen ange ursprungslandet för kött som används som råvara i måltider på serveringsställen.

Finland fortsätter att påverka på EU-nivå för att kraven på ursprungsmärkning ska utvidgas i EU-lagstiftningen. Kommissionen förväntas våren 2020 ge ut strategin From farm to fork i enlighet med den europeiska gröna given. Avsikten är att dra upp riktlinjer för hur konsumenterna bättre än nu ska kunna ges information till stöd för hållbara val, till exempel om livsmedlens ursprung, näringsvärde och miljöavtryck.

Ytterligare upplysningar:
Sebastian Hielm, livsmedelsäkerhetsdirektör, tfn 050 524 5761
Anne Haikonen, lagstiftningsråd, tfn 050 369 7618
Satu Haapaniemi, specialmedarbetare, tfn 050 400 5193

Mer information om angivelse av ursprungsland för  primära ingredienser i livsmedel på Livsmedelsverkets webbplats

Jari Leppä Mat och jordbruk