Hoppa till innehåll
Media

Systemet med ersättning för skördeskador slutar nästa år

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 9.12.2014 11.36
Pressmeddelande -

Det gällande ersättningssystemet för skördeskador upphör i slutet av 2015. Behovet av statsunderstöd för att tillämpa nya riskhanteringsinstrument har utretts tillsammans med producenterna och arbetet fortsätter nästa år. I detta skede föreslår man dock inte några nya stödåtgärder för riskhanteringen.

Skördar kan variera årligen stort på grund av vädret. Med hjälp av odlingsåtgärder och investeringar kan man förebygga och minska skördeskador, men alla skador är det inte möjligt att hindra. Därför ska gårdar förbereda sig på de variationer i inkomster som skördeskador orsakar.

I samband med reformen av jordbruksstöd 2014 - 2020 har man undersökt möjligheterna att använda nya instrument för att hantera skördeskador. Behovet och metoderna att hantera risker har diskuterats i skördeskadedelegationen, ministeriets riskhanteringsarbetsgrupp och stödförhandlingarna mellan lantbruksproducenterna och staten. De möjligheter som parterna lyft upp går ut på att skördeskador ska ersättas genom försäkringar eller jordbrukarnas ömsesidiga fonder samt att dessa instrument får direkt statligt stöd. Ett alternativ är också att man fortfarande ersätter skador av statens medel genom att ändra det gällande systemet, vilket gett jordbrukare möjlighet att få ersättning för en del av skador som extremt väder har orsakat. Riskhanteringsarbetsgruppen har föreslagit enhälligt att det nuvarande systemet avvecklas och att i fortsättningen bör man få möjlighet att teckna försäkringar för skador.

Ändringarna av andra jordbruksstöd ansågs också ha kompenserat det långvariga ersättningssystemet för skördeskador. Man ville uppmuntra jordbrukare till riskhantering på eget initiativ och samtidigt skapa möjligheter att skördeskadeförsäkringar blir ett vanligare riskhanteringsinstrument i Finland. En fördel med försäkringar är att gårdsspecifika behov blir beaktade på ett bättre sätt och att försäkringar också kan täcka skador på växtarter som inte har omfattats av systemet för skördeskadeersättningar. Att ändra systemet att möta dagens behov ansågs vara svårt.

Enligt beslutet avvecklades ersättningssystemet i slutet av år 2013 i enlighet med riskhanteringsgruppens förslag, vilket innebar att systemets giltighetstid förlängdes genom lag till år 2015. Staten ersätter således ännu skördeskador som sker år 2014 och 2015. En två år lång övergångsperiod ansågs vara nödvändig för att jordbrukare och försäkringsbolag har tillräckligt med tid att anpassa sig till den nya situationen.

Därtill har jord- och skogsbruksministeriet tillsammans med producenterna och försäkringsbranschen diskuterat möjligheterna och behovet att bidra till att försäkringarna ska bli allmännare i Finland genom ett skördeskadeförsäkringsstöd. Ministeriet och producenterna kom dock till den slutsatsen att i detta nu finns det inte några förutsättningar att använda anslagen för ministeriets förvaltningsområde för att understödja skördeskadeförsäkringar år 2016. Producenterna och administrationen har kommit överens om att frågan diskuteras igen år 2015.

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:
Arja-Leena Kirvesniemi tel. 0295162191
Anne Vainio tel. 0295162168
fornamn.efternamn@mmm.fi