Hoppa till innehåll
Media

Bekämpning av mykoplasmasmitta hos fjäderfä begränsas till kommersiella aktörer

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 6.7.2016 16.36
Pressmeddelande

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomar som ska bekämpas och klassificeringen av dem har ändrats så att infektion med M. gallisepticum och M. meleagridis hos fjäderfä ska bekämpas endast vid djurhållningsplatser med minst 100 hönor, broilrar eller kalkoner. Bekämpningen av dessa sjukdomar upphör på mindre djurhållningsplatser. Förordningen träder i kraft den 1 augusti 2016.

Infektion med Mycoplasma gallisepticum hos fjäderfä konstaterades i Finland första gången våren 2015 främst hos prydnadshöns och hönor av lantras som hålls i hobbysyfte. Genom att undersöka arkivprover har man kunnat visa att smittan har funnits hos hobbyfåglar åtminstone sedan 2011 och att infektionen förmodligen spridit sig vitt. Infektion med M. meleagridis är motsvarande sjukdom hos kalkoner. Sjukdomen har hittills inte konstaterats i Finland, men dess spridning till landet kan inte övervakas i samband med import av hobbyfåglar.

För att förhindra att sjukdomen sprids bland hobbyfåglar skulle det krävas en omfattande utredning av sjukdomens spridning samt en regelbunden övervakning av de djurhållningsplatser som smittats. Det hade varit omöjligt att ordna en sådan utredning och övervakning med nuvarande myndighetsresurser, eftersom antalet djurhållningsplatser som håller fåglar i hobbysyfte är så stort. Hönor av lantras har också ofta en naturlig motståndskraft mot smitta, och därför lider de inte nämnvärt av sjukdomen.

Bekämpningen fortsätter dock vid kommersiella enheter, eftersom dessa djurhållningsplatser ofta är stora, varvid smittan orsakar betydande ekonomiska förluster för enskilda djurhållningsplatser med smitta. Kommersiella aktörer övervakas också regelbundet, eftersom man då känner till smittoläget vid djurhållningsplatserna och övervakningen inte medför några extra kostnader. 

Mykoplasma är en bakterie som orsakar luftvägsinflammation hos fjäderfä. Sjukdomen förekommer i akut eller kronisk form. Den akuta formen förekommer som luftvägsinfektion särskilt hos unga fåglar.  Kännetecknande för den kroniska varianten är symtom i de övre luftvägarna, t.ex. snuva eller nysningar, ögoninflammation, bihåleinflammation i synnerhet hos kalkoner samt minskad värpning i förädlings- och värphönserier. Mykoplasma hos fjäderfä smittar inte till människor.

Nya bestämmelser om sändande av mikrobstammar i anslutning till djursjukdomar

I detta sammanhang har också förordningen om anmälan om djursjukdomar och sändande av mikrobstammar ändrats så att ett godkänt laboratorium till Livsmedelssäkerhetsverket för fortsatta analyser eller förvaring ska sända stammar av alla sådana mikrober eller parasiter som har isolerats i laboratoriet och som orsakar djursjukdomar som ska bekämpas. Till förordningen har också fogats 33 sådana anmälningspliktiga djursjukdomar där laboratoriet i samband med att sjukdomen fastställs ska sända stammar av mikrober eller parasiter till Livsmedelssäkerhetsverket.

Ändringen bottnar i behovet att följa hur stammar som orsakar djursjukdomar som ska bekämpas utvecklas och att säkerställa att de beslut om isolering som fattas av godkända laboratorier är riktiga. Livsmedelssäkerhetsverket är med stöd av lagen om djursjukdomar nationellt referenslaboratorium för djursjukdomar som ska bekämpas.

I den gällande förordningen anges det att skyldigheten att till det nationella referenslaboratoriet sända stammar av mikrober gäller fyra djursjukdomar, och av dessa är endast salmonellasmitta en sådan djursjukdom som ska bekämpas med stöd av lagen om djursjukdomar. Hittills har man inte godkänt att laboratorier undersöker andra djursjukdomar som ska bekämpas, men det är sannolikt att man framöver kommer att godkänna laboratorier för detta ändamål.

Också denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2016.

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:
Kajsa Hakulin, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2361, kajsa.hakulin@mmm.fi

Djur och växter Kimmo Tiilikainen Maa- ja metsätalousministeriön asetus Mat och jordbruk