Hoppa till innehåll
Media

Skador av röd tallstekel ska bedömas

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 26.8.2009 10.20
Pressmeddelande -

Röda tallstekelns larver har under sommaren orsakat ett flertal olika skador i tallskogar i södra och mellersta Österbotten samt sydvästra och mellersta Finland. Enligt skogscentralernas uppskattning har ett ca 300 000 ha stort område drabbats av angrepp från röd tallstekel. Under hösten kommer Skogsforskningsinstitutet att göra en bedömning av graden av skadorna. Utgående från bedömningen kan skogscentralerna göra förslag till jord- och skogsbruksministeriet om bekämpningsåtgärder. Röd tallstekel bekämpas med hjälp av polyedervirus som sprids med flygbesprutning.

Skadorna av röd tallstekel varierar stort beroende på storleken av populationen samt skogarnas ålder och hälsa. Värst drabbade är tallskogar i gallringsålder. I en del av de skadedrabbade områdena kommer skadegörelsen antagligen att fortsätta och larverna sprider säkert också ut sig i nya områden. Å andra sidan finns det dock också klara tecken på ökat antal naturliga fiender i vissa områden vilket oundvikligen leder till en mindre population av röd tallstekel.

Enligt lagen om växtskyddsmedel (1259/2006) är det i regel förbjudet att sprida växtskyddsmedel från luften. På framställning av skogscentralen kan jord- och skogsbruksministeriet dock besluta om spridning av växtskyddsmedel från luften för att bekämpa omfattande insektskador på växande träd i skog. Bekämpning genom flygbesprutning betraktas inte som sedvanlig skogsvård och för arbetet används statsmedel.

När man planerar spridning av polyedervirus från luften sommaren 2010 ska man ta i beaktande att kriteriet för bekämpningen inte är tillväxtförlust utan skogens så dåliga hälsa att träden sannolikt kommer att dö. Sommaren 2009 var klimatet gynnsamt för tall och även de värst drabbade tallarna har börjat grönska igen. Näringsrik jord med god vattenhushållning ger en tillräcklig växtpotential även om det finns gott om röda tallstekelns larver. Tillväxtförluster kan man emellertid inte undgå. Däremot när det gäller bergiga eller andra näringsfattiga växtplatser kan upprepade skador av röd tallstekel försvaga tallarnas vitalitet påtagligt och i värsta fall leda till att träden dör.

Bedömningen av behovet av bekämpning inleddes genast efter att larverna slutade äta. Under den första fasen bedöms graden av skadorna i de olika områdena. I synnerhet söker man upp talldungar i dåligt skick. Skogscentralerna tar kvistprov i de mest riskfyllda områdena och levererar dem till Skogsforskningsinstitutet för analys. Senast i januari ska det tas beslut om bekämpningsåtgärder. I praktiken är de omöjligt att bespruta hela det skadedrabbade området år 2010. Om man går för en flygbesprutning gäller den sannolikt endast de områden där risken för skada är störst.

Nu ska man undvika avverkning inom de skadade områdena för att de kvarstående träden inte drabbas av angrepp från nya skadegörare. Om man av någon anledning är tvungen att avverka borde avverkningen utföras vintertid, tidigast i november, för att äggen på barren förstörs. I synnerhet ska man se till att tallvirket i närheten av skadedrabbade områden transporteras bort i god tid innan barkborrarna blir vuxna. Fastän lagen om bekämpning av insekt- och svampskador i skog säger att virket ska transporteras bort senast den 1 juli skulle det vara bra att flytta bort virket från skogen eller avlägget långt före midsommaren. Barkborrarna riskerar allvarligt skogshälsan i områden med skador av röd tallstekel.

Mer information:
överinspektör Karoliina Niemi, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 09-160 52323, 0400-430 153
äldre forskaren Antti Pouttu, Skogsforskningsinstitutet, tfn 050-391 2576 (från 31.8.2009 )

Sirkka-Liisa Anttila