Hoppa till innehåll
Media

Arbetet med strategin för myr- och torvmarker snart färdigt

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 24.8.2010 7.00
Pressmeddelande -

Arbetsgruppen som arbetar med att ta fram en nationell strategi för myr- och torvmarker presenterade i dag på ett seminarium i Helsingfors sina preliminära tankar kring hållbar användning av myrmarker och sammanjämkning av de mål och krav som gäller för myrmarkerna. Gruppens förslag blir färdigt hösten 2010.

Sammanjämkningen bygger på en kartläggning över framtida behov när det gäller de olika formerna för användning av myrmarker. Det faktum att naturens biologiska mångfald utarmas i myrmarkerna är en av de viktigaste utmaningarna i framtiden. Utöver skyddsåtgärder ställer också andra användningsformer, dvs. bland annat torvproduktion och jord- och skogsbruk, krav på myrmarker. Torvproduktion är en viktig inhemsk energiform som har en roll i Finlands energiproduktion, åtminstone under de närmaste decennierna. Arbetsgruppen studerar också myr- och torvmarkernas framtida roll inom bl.a. skogsbruk, bioenergiproduktion, rekreation och turism.

För att man ska kunna använda myr- och torvmarker på ett hållbart sätt, krävs att användningsformernas skadliga miljökonsekvenser är så obetydliga som möjligt. Utöver att strategin försöker få fram metoder för att styra de olika användningarna vill den också ta fram metoder som hjälper att minska skadliga miljökonsekvenser.

Myr- och torvmarker eller användningen av markerna har inte tidigare studerats på ett så här omfattande sätt med myrmarkernas ekosystemtjänster som en central utgångspunkt. Med ekosystemtjänster avses alla materiella och immateriella tjänster som naturen tillhandahåller. Den nationella strategin för myr- och torvmarker är en banbrytare när det gäller att dra nytta av perspektivet kring ekosystemtjänsterna och harmonisera användningen av naturresurser på ett hållbart sätt.

I strategiarbetet har medverkat jord- och skogsbruksministeriet, arbets- och näringsministeriet, miljöministeriet, finansministeriet, Geologiska forskningsinstitutet, Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi, Skogsforskningsinstitutet, Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio, Norra Österbottens förbund, närings-, miljö- och trafikcentralen i Norra Österbotten, Finlands miljöcentral, Energiindustri rf, Jord- och skogsbruksproducenternas centralförbund MTK, Finlands naturskyddsförbund, Suoseura ry, Turveteollisuusliitto ry, Birdlife Finland, Försörjningsberedskapscentralen och Helsingfors universitet.

I Finland finns det ca nio miljoner hektar myrmark. Den skogsdikade arealen uppgår till kring fem miljoner hektar. De skyddade myrmarkerna upptar ungefär 1,1 miljoner hektar. Uppskattningsvis 300 000 hektar används av jordbruket. Torvproduktionen omfattar ca 85 000 hektar myr- och torvmark. De största myrmarkerna ligger i norr där merparten av markerna är odikade. Av södra Finlands få myrmarker är kring en fjärdedel odikad. Många naturtyper i södra Finlands myrmarker är utrotningshotade. Det uppskattas att en dryg 830 000 hektar torvmarksskog inte kommer att kunna användas för skogsbruksändamål på grund av olönsamhet.

Mer information:
jord- och skogsbruksministeriet:
miljödirektör Veikko Marttila, tfn 09 160 53334, 040 513 2119, forskaren Jaana Kaipainen, tfn 040 801 5277
miljöministeriet:
naturskyddsövervakare Pekka Salminen, tfn 0400 143 931
arbets- och näringsministeriet:
överinspektör Aimo Aalto, tfn 010 60 64793