Hoppa till innehåll
Media

Regeringen föreslår ett anslag på 6 miljoner euro för ersättningar i tilläggsbudgeten
Staten ersätter skador som renhushållningen har lidit på grund av den ovanliga vintern 2019 – 2020 

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 27.5.2021 11.10 | Publicerad på svenska 27.5.2021 kl. 16.47
Pressmeddelande

Statsrådet beslutade den 27 maj 2021 att de skador som inträffade vintern 2019 - 2020 uppfyller kriterierna för katastrof enligt lagen om ersättande av skador som drabbat renhushållningen (renskadelagen). Det föreslås att 6 miljoner euro reserveras för detta ändamål i den tredje tilläggsbudgeten för 2021. Det är första gången som statsrådet konstaterar att det är fråga om en katastrof som ger rätt till ersättning enligt renskadelagen.

- De ovanligt hårda snöförhållandena vintern 2019-2020 orsakade renhushållningen mycket skada. Efter en grundlig beredning beslutade statsrådet nu för första gången tillämpa lagen om ersättande av skador som drabbat renhushållningen. Ersättningarna täcker inte alla förluster, men hjälper näringsutövarna att fortsätta framåt, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Enligt Naturresursinstitutets utredning var vintern 2019 – 2020 högst ovanlig i renskötselområdet jämfört med förhållandena under de senaste 10 åren. Enligt mätningarna i terrängen fanns det i förhållande till tidpunkten och i vikt mätt mer än dubbelt så mycket snö per kvadratmeter än vanligt. Snötäcket var också djupt och densiteten översteg klart det normala. Antalet födda renkalvar och slaktkroppar kommer enligt Naturresursinstitutets utredning att minska drastiskt, vilket leder till att även mängden renkött på marknaden kommer att minska avsevärt.  Den uppföljande informationen som kompletterar utredningen visar att slaktmängden hösten 2020 utgjorde ungefär hälften av den normala mängden.  

Syftet med renskadelagen är att hjälpa aktörer inom renhushållningen att klara av omfattande och oväntade skador på renhushållningen. Statsrådets uppgift är att konstatera att de förändrade förhållandena har lett till en katastrof som ger rätt till ersättning. Statsrådet beslutar också om den sökandes självriskandel. 

Exceptionella väder- och naturförhållanden som på ett betydelsefullt sätt hindrar renarna från att använda sina vanliga beten och som föranleder ett betydande behov av extrautfodring eller som i övrigt orsakar rendöd eller som avsevärt försämrar renarnas möjligheter att klara sig i naturen är katastrofer som avses i renskadelagen. Enligt jord- och skogsbruksministeriets och Naturresursinstitutets utredningar var förhållandena under vintern 2019-2020 sådana att ersättningar enligt renskadelagen ska betalas på basis av dem.

Livsmedelsverket meddelar separat om ansökningstiden. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland svarar för behandlingen av ansökningarna och fattar beslut om ersättningar. Utbetalningen av ersättningarna förutsätter att riksdagen fastställer ett anslag för detta ändamål i samband med tilläggsbudgetbehandlingen.

Ytterligare information:
Teppo Säkkinen, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 162 868 
Tapani Sirviö, konsultativ tjänsteman, tfn 050 431 6077
 

Jari Leppä Mat och jordbruk