Hoppa till innehåll
Media

Statsrådet beslutade om nationella jordbruksstöd 2008

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 31.1.2008 12.30
Pressmeddelande -

Statsrådet har fastställt stödgrunderna och nivåerna på enhetsstöden för södra Finlands nationella stöd, det nordliga stödet, miljöstödets nationella tilläggsdel, kompensationsbidragets nationella tilläggsdel och det nationella stödet för potatisproduktion 2008. Förhandlingsresultatet om stödlösningen uppnåddes mellan staten och producentorganisationerna 24.1.2008. Därtill tog statsrådet ett beslut om förslaget till miljöstödets nationella tilläggsstöd till jordbruket i det finländska fastlandet. Förslaget ska överlämnas till kommissionen.

Stöd för husdjursskötsel

I Södra Finland utbetalas stöden för husdjursskötsel i form av nationellt stöd till södra Finland (stödregionerna A och B) och i Mellersta och Norra Finland i form av nordligt stöd (stödregionerna C). De nationella stöden till Södra Finland utbetalas enligt den i 141-stödlösningen överenskomna betalningsfullmakten. En del av stöden för husdjursskötseln utbetalas som hektarbaserat stöd. Om dessa beslutar statsrådet senare. Utbetalningen av stöden kräver kommissionens beslut.

Inom området för det nordliga stödet kommer husdjursskötselns enhetsstöd att ligga på samma nivå som år 2007, bortsett från produktionsstödet för mjölk. Eftersom den stödberättigande produktionen beräknas växa sänks produktionsstödet för mjölk med 0,1 cent per liter. Det anslag som reserverats för detta ändamål ligger däremot på samma nivå som år 2007. Stödet utbetalas, såsom också tidigare, i två poster. Efter att produktionskvantiteterna och efterfrågan på stöd år 2008 är klara kan man på våren 2009 utbetala ett ytterligare stöd som uppgår till högst 0,3 cent per liter.

Hektarbaserade stöd

Systemet med den nationella tilläggsdelen till kompensationsbidraget fortsätter på samma sätt som år 2007. Inom stödregionerna A och B kan utbetalas miljöstödets nationella tilläggsdel till de gårdar som år 2008 har en gällande miljöstödsförbindelse som rör programperioden 2000-2006.

Inom området för det nordliga stödet ligger de hektarbaserade stöden och stödet till unga odlare på samma nivå som år 2007. På grund av anslagssituationen sänks det allmänna hektarstödet inom regionerna C2–C4 med nio euro per hektar men ska senare i år höjas på 2007 års nivå.

I Södra Finland utbetalas lagringsstödet för växthusproduktion och trådgårdsprodukter enligt betalningsfullmakten. Inom området för det nordliga stödet är dessa stöd lika stora som år 2007. Om Södra Finlands stöd för specialväxter (frilandsgrönsaker och stärkelsepotatis) beslutar statsrådet senare.

Det nationella stödet för potatisproduktion uppgår i hela landet till högst 303 euro per hektar. Stödet höjs med 118 euro per hektar om odlaren ingått ett skiftligt odlingsavtal om marknadsföringen av den potatis som han odlar på odlingsarealen. I de produktionsområden där man odlar högkvalitativ utsädespotatis utbetalas ett förhöjt stöd.

Enligt uppskattningarna kommer 9 000 gårdar att få nationellt stöd till Södra Finland och ca 35 000 gårdar kommer att få nordligt stöd. Kompensationsbidragets nationella tilläggsdel utbetalas till nästa alla gårdar som idkar åkerodling. Det beräknas att antalet gårdar som kommer att få stöd för potatisproduktion är 1 900.

Förslag till miljöstödets nationella tilläggsstöd till jordbruket i det finländska fastlandet

Statsrådet godkände förslaget till kommissionen om att stödnivån på de basåtgärder inom miljöstödet som gäller åkergrödor höjs från år 2008 i regionerna A och B med 10 euro och i region C med fem euro per hektar. Vidare föreslås det att stödet för ekologisk produktion höjs med 20 euro per hektar. Höjningen ska bidra till att jordbrukare trots höjda spannmålspriser kan höra till systemet med miljöstöd eftersom ett högre stöd täcker bättre de faktiska kostnader som orsakas av att jordbrukarna följer stödvillkoren. Utbetalning av miljöstödets tilläggsstöd kräver kommissionens godkännande.

Ytterligare upplysningar på jord- och skogsbruksministeriet lämnas av:
sektionschef Esa Hiiva, tfn 09-160 526 57, 040 733 62 25