Hoppa till innehåll
Media

Statsrådet fastställde de nationella stöden för år 2006

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 19.1.2006 13.52
Pressmeddelande -

Statsrådet fastställde i dag 19.1 stödgrunderna och -nivåerna för södra Finlands nationella stöd, det nordliga stödet, miljöstödets nationella tilläggsdel och det nationella stödet för potatisproduktion. Statsrådets förordningar om kompensationsbidragets nationella tilläggsdel och vissa andra nationella stöd utfärdas senare. Det nationella stödet för jordbruk och trädgårdsodling beräknas uppgå till sammanlagt 614,0 miljoner euro i år.

Förslaget om fördelningen av det nationella stödet har beretts i samarbete med jord- och skogsbruksproducenternas centralorganisationer (MTK och SLC). Staten och producentorganisationerna godkände förslaget 28.11.2005.

Stöd för husdjursskötsel

I södra Finland utbetalas stöden för husdjursskötsel i form av nationella stöd för södra Finland (stödregionerna A och B) och inom området för det nordliga stödet i form av nordliga stöd (stödregionerna C). De nationella stöden till södra Finland utbetalas enligt betalningsfullmakten som EU-kommissionen har beviljat. Betalningsfullmakten för de nationella stöden till södra Finland sänks med tre miljoner euro jämfört med år 2005.

Ändringen av husdjursskötselns enhetsstöd varierar per produkt jämfört med år 2005. Inom regionen AB är produktionsstödetför mjölk kvar på 2005 års nivå. Inom stödregionerna C höjs stödet med 0,1 cent per liter. I hela landet utbetalas stödet i två poster så att den sista post som utbetalas i början av år 2007 är högst 0,2 cent per liter.

Stödet för dikor, tackor, getter och svin sänks litet grann i hela landet. Stödet för tjurar och slaktkvigor sänks en aning inom regionen AB men höjs i regionen C. Syftet med höjningen i regionen C är att man vill trygga en fortsatt produktion. På grund av betalningsfullmakten var en motsvarande höjning inte möjlig i regionen AB. Stödet för hästar sänks med undantag från regionerna C2P och C4. Inom regionen AB sänks stöden för höns och fjäderfä. Inom regionen C höjs dessa stöd eller blir kvar på samma nivå som tidigare. Stödet för slakttjurar som utbetalas i norra Finland ändras inte.

Det blir vissa ändringar i stödvillkoren jämfört med år 2005. Den viktigaste ändringen är att från år 2006 utbetalas produktionsstödet för mjölk enligt den gårdsspecifika referenskvantiteten. För en smidig övergång ska användningen av de gårdsspecifika referenskvantiteterna nollställas 1.1.2006. På samma sätt görs i början av produktionsperioden 1.4.2006. Kravet om foderareal knutet till djurbidraget för dikor och tjurar lämnas bort från stödvillkoren. Begränsningen baserad på dikokvot ska också avskaffas i fråga om djurbidrag för dikor. Även den regel som stipulerar att andelen kvigor som berättigar till stöd, är 40 % av hela antalet dikor på gården, faller bort från stödvillkoren.

Det nationella stödet för tackor ska nu ansökas i samband med ansökan om bidrag per tacka. Därtill ska de som ansöker om stöd för tackor och getter registrera sig i får- och getregistret. Kravet för stöd för svin är att man registrerar sig i svinregistret.

Stöd för växtproduktion

De jordbrukare i regionerna AB som har en gällande miljöstödsförbindelse kan få miljöstödets nationella tilläggsdel. Fastlandet och landskapet Åland har separata system för miljöstöd. År 2006 uppgår tilläggsbeloppet högst till 55 miljoner euro vilket är lika mycket som år 2005. Stödvillkoren eller -nivåerna ändras inte.

Tilläggsdelen bestäms skilt för varje odlingsgröda som en procentsats av hur mycket miljöstöd som betalas för grödan. Därför kan tilläggsdelen variera från gård till gård beroende på de åtgärder som jordbrukaren har valt i miljöstödet.

Inom området för det nordliga stödet är stödet för bl.a. råg, maltkorn, stärkelsepotatis, frilandsgrönsaker, protein- och oljegrödor samt äpplen på samma nivå som tidigare. Stödet för vete höjs med fyra euro per ha jämfört med år 2005. Stödnivåerna för det allmänna hektarstödet och stödet för unga jordbrukare ändras inte. Dessa stöd utbetalas dock endast för odlad åker och obligatorisk träda.

Stödet för långtidsodling i växthusproduktion (över sju månader) är på samma nivå som år 2004 och 2005. I regionen AB är stödet för korttidsodling (2-7 mån) 0,3 euro och i området C 0,5 euro per m2 mindre än i fjol. Lagringsstödet för trädgårdsprodukter ligger på samma nivå som år 2005.

Nationellt stöd för potatisproduktion

Det stöd som beviljas för en potatisodlingsareal som är berättigad till stöd kan uppgå till högst 303 euro per hektar. Stödet höjs med 118 euro per hektar om jordbrukaren har ingått ett skiftligt odlingsavtal om marknadsföringen av den potatis som han odlar på odlingsarealen. I de produktionsområden där man odlar högkvalitativ utsädespotatis utbetalas ett förhöjt stöd.

Ytterligare information ger

sektionschef Esa Hiiva, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 09-160 526 57, 040 733 6225

>> Stödnivåerna per produkt och stödregion
>> Ändringarna i stödregionerna AB och C