Hoppa till innehåll
Media

Statsrådet fastställde en fredningstid på 11 månader för ål

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 8.7.2022 10.47 | Publicerad på svenska 8.7.2022 kl. 14.16
Pressmeddelande
Bild: Tapio Gustafsson, Centralförbundet för Fiskerihushållning

Statsrådet har i dag fattat beslut om en förordning där det föreskrivs att det är helt förbjudet att fiska ål i Finland vid alla tidpunkter utom i juli. Ålen är klassad som akut hotad. Förordningen träder i kraft den 1 augusti 2022.

Genom förordningsändringen genomförs den skyldighet som fastställts i EU-förordningen 2022/109 för att skydda ålen. Skyldigheten innebär att fiske av ål ska förbjudas i havsområdet under minst tre på varandra följande månader mellan ingången av augusti och utgången av februari. Syftet med förbudet är att täcka perioderna med den största vandringen av ål. 

Statsrådet beslutade att ålen ska vara fredad året om med undantag för juli, dvs. under en betydligt längre tid än vad som krävs enligt EU:s förordning. Fiskeförbudet gäller också sötvatten. Motiveringen till förbudet är ålens status som hotad art och dess vandringsbeteende i Finland. Den fredningstid som tidigare gällde för ål i Finland (1 oktober–31 januari) täckte inte ålens viktigaste vandringstider.  

Enligt den förordning som nu utfärdats av statsrådet är fiske av ål tillåten i juli, som inte är någon betydande vandringstidpunkt för ålen. Under de senaste årtiondena har det planterats ut mycket ål också i vattendrag som inte har någon förbindelse till ålens lekplatser. Dessa utplanteringar främjar alltså inte ålbeståndets livskraft. I juli är det särskilt denna utplanterade ål som fiskas. Dessutom kan ål som planterats ut ovanför vandringshinder fiskas med dispens som närings-, trafik- och miljöcentralen beviljar enligt prövning.

I Finland är ål en sällsynt fångst som fiskas främst av fritidsfiskare. Den årliga fångsten har uppgått till sammanlagt cirka 2 000–10 000 kg, varav hälften fiskats i havet och hälften i sötvatten. Kommersiellt fiske av ål i sötvatten är obetydligt, och i havsområdena har den kommersiella fångsten under de senaste åren varit under 500 kg per år. Nästan all ål som fångas i Finland härstammar från utplanteringar. 

Genom ändringen fogas till den nationella förordningen också ett informativt tillägg som gäller lax och som hör samman med EU-förordningen 2021/1888. Denna redan gällande EU-förordning begränsar fritidsfiskares fångstmängder av lax i vissa havsområden. Vilka begränsningar som gäller kan kontrolleras på webbplatsen kalastusrajoitus.fi.

Mer information:
Eija Kirjavainen, fiskeriråd, tfn 029 516 2404, fornamn.efternamn(at)gov.fi