Hoppa till innehåll
Media

Statsrådet fattade beslut om tilläggsdelen till kompensationsbidraget

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 30.12.2004 10.54
Pressmeddelande -

Statsrådet har i dag godkänt ändringen av den stödanmälan till Europeiska gemenskapernas kommission som gäller en nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget (LFA). Förslaget överensstämmer med det förhandlingsresultat som uppnåddes mellan minister Korkeaoja och kommissionär Fischler 10.11.2004.

Enligt förslaget betalas tillägget i hela landet från och med 2005 till jordbrukare som har en gällande förbindelse om delfinansierat kompensationsbidrag. Tilläggets basdel betalas för den åkerareal som berättigar till delfinansierat kompensationsbidrag och uppgår i regionerna A, B och C1 till högst 20 €/ha och i regionerna C2-C4 till högst 25 €/ha. För husdjursgårdarnas åkerareal som berättigar till delfinansierat kompensationsbidrag betalas dessutom en husdjursförhöjning om högst 80 €/ha. Beloppet av det delfinansierade kompensationsbidraget och den föreslagna tilläggsdelen kan sammanlagt uppgå till högst 250 €/ha i medeltal. Om detta medeltal hotar överskridas minskas basdelen och husdjursförhöjningen i samma proportion. På basis av gårdsmaterialet från 2003 uppskattas att den tilläggsdel som betalas ut utgör cirka 92 % av tilläggets ovan nämnda maximibelopp.

Då en gård ingår förbindelse om den nationella tilläggsdelen till kompensationsbidraget anmäler den sig som antingen husdjursgård eller växtodlingsgård för hela förbindelseperioden. En husdjursgård definieras på så sätt att gården skall ha en djurtäthet om minst 0,4 djurenheter per stödberättigande hektar åkermark eller minst 10 djurenheter under hela förbindelseperioden, förutsatt att gårdens djurtäthet i detta fall är minst 0,2 de/ha.

Då gårdens produktionsinriktning slås fast skall antalet djur under det år som föregår det första förbindelseåret för tilläggsdelen användas som gårdens antal djurenheter, förutsatt att produktionen fortsätter också under det första förbindelseåret. Antalet djurenheter för nötkreatur som är 6 månader eller äldre hämtas från nötdjursregistret. För andra djur används det antal djurenheter som berättigar till nationellt stöd eller, om jordbrukaren så kräver, det antal djur som konstaterats vid övervakningen. De djurenhetskoefficienter som skall användas är desamma som i fråga om nationellt stöd. Som åkerareal används åkerarealen under det första förbindelseåret. För gårdar som ingår en ny LFA-förbindelse år 2005 används således djurantalet under 2004 och den åkerareal som berättigar till delfinansierat LFA år 2005.

Det uppskattas att drygt 120 miljoner euro på årsnivå behövs för kompensationsbidragets nationella tilläggsdel. Av detta belopp uppgår A- och B-regionernas andel till cirka 44 miljoner euro och C-regionernas till drygt 76 miljoner euro. Verkningarna på gårdsnivå kan bedömas först då en lösning har nåtts på 2005 års nationella stöd. Tillägget utgör en del av den nationella stödhelheten och finansieras under momentet för nationellt stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen.

Närmare information:

sektionschef Esa Hiiva, jord- och skogsbruksministeriet tfn (09) 1605 2657

>> Transparangserie om den nationella tilläggsdelen till LFA