Hoppa till innehåll
Media

Statsrådet slog fast 2014 års nationella jordbruksstöd

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 16.1.2014 11.36
Pressmeddelande -

Statsrådet fastställde idag stödgrunderna och nivåerna på enhetsstöden för det nationella stödet till Södra Finland, det nordliga stödet, kompensationsbidragets nationella tilläggsdel och det nationella stödet för sockerbeta. Dessutom fastställdes vissa ändringar i 2013 års slutliga hektarstödsnivåer för södra Finland. Besluten motsvarar det stödförslag som i slutet av år 2013 överenskommits med producentorganisationerna.

Det nationella stödet till Södra Finland utbetalas år 2014 i samma form och till samma totala stödbelopp som år 2013. Detta motsvarar resultatet av de förhandlingar man förde med kommissionen i november 2013. Det nationella stödet till Södra Finland betalas från och med år 2014 enligt EU:s förordning om organisationen av den gemensamma marknaden och det beslut om stödprogram som kommissionen snart ska meddela med stöd av förordningen. Systemet med nordligt stöd fortsätter år 2014 i oförändrad form.

I Södra Finland utbetalas stöden för husdjursskötsel i form av nationella stöd till södra Finland (stödregionerna A och B) och i Mellersta och Norra Finland i form av nordligt stöd (stödregion C). En del av Södra Finlands stöd för husdjursskötsel utbetalas i form av hektarstöd för husdjurslägenhet. Stöden för husdjursskötsel betalas till största delen enligt samma nivåer som 2013, och de förändringar av stödnivåerna som behövs baserar sig främst på prognostiserade förändringar av produktionsvolymerna. Stödnivån för det frikopplade stödet för svin- och fjäderfäskötseln i Södra Finland kan höjas något jämfört med föregående år, eftersom fler gårdar än beräknat har bortfallit ur stödsystemet. Stöden till hästhushållningen sjunker enligt tidigare överenskommelser med producentorganisationerna klart i hela landet jämfört med året innan.

På de produktionskopplade djurenhetsstöden för husdjursskötsel tillämpas enligt tidigare beslut det nordliga stödets gårdsspecifika gradering. Stödet utbetalas fortfarande till fullt belopp inom region C1 och C2 för upp till sjuhundra, inom region C2p för upp till femhundra, inom region C3 för upp till trehundra och inom region C4 för upp till 225 djurenheter. För de djurenheter som överskrider dessa gårdsspecifika tak betalas från 2014 inget stöd alls. År 2013 var stödnivån för de djurenheter som överskred det gårdsspecifika taket 25 % av det fulla stödet.

De arealbaserade stöden ligger i regel på samma nivå som 2013. Hektarstödet för husdjursgårdar som betalas i form av nationellt stöd till Södra Finland inom region AB uppgår till 41 euro per hektar och stödet för specialväxter (stärkelsepotatis och frilandsgrönsaker) till 100 euro per hektar. Det allmänna hektarstödet i området för nordligt stöd sänks med 5 euro per hektar.

När det gäller långvarig odling, över sju månader, uppgår stödet för växthusproduktion i Södra Finland till 10,50 euro/m2 och i området för nordligt stöd till 10,60 euro/m2. Stödet för kortvarig odling, dvs. 2-7 månader, uppgår till 4,00 euro/m2 och 4,10 euro/m2. Nivåerna för stödet till Södra Finland är något högre än 2013 eftersom odlingsarealen väntas minska jämfört med fjolårets areal.

Det nationella stödet för sockerbeta, som bestäms enligt arealen av sockerbetor som avses för sockerproduktion, uppgår till högst 350 euro per hektar. Stödnivån motsvarar det högsta stödbelopp som Finland enligt EU:s regelverk får betala.

Systemet med kompensationsbidragets tilläggsdel fortsätter i huvudsak på samma sätt som i fjol. Basdelen uppgår till högst 20 euro/hektar inom regionerna A, B och C1 och till högst 25 euro/hektar inom regionerna C2-C4. Därtill betalas de husdjursgårdar som är berättigade till tilläggsdelen en förhöjning om högst 80 euro per åkerhektar. I år är det på grund av anslagssituationen inte möjligt att ingå nya förbindelser om kompensationsbidragets nationella tilläggsdel. Det är ändå möjligt att förlänga giltighetstiden med ett år för förbindelser som går ut i år. Motsvarande förfarande kommer att tillämpas i fråga om förbindelserna om kompensationsbidrag.

I dag fastställdes också 2013 års slutliga stödnivåer för hektarstödet för husdjursgårdar som betalas i form av nationellt stöd till Södra Finland samt för stödet för specialväxter. För att betalningsfullmakten för stödet ska kunna utnyttjas fullt ut höjdes hektarstödet för husdjursgårdar med två euro, till 41 euro per hektar. Stödet för specialväxter, frilandsgrönsaker och stärkelsepotatis, måste däremot sänkas med 8 euro, till 92 euro per hektar, för att betalningsfullmakten för detta stöd inte ska överskridas.

Enligt uppskattningarna kommer ca 9 000 gårdar att få Södra Finlands nationella stöd och lite under 30 000 gårdar nordligt stöd. Kompensationsbidragets nationella tilläggsdel utbetalas till nästan alla gårdar som idkar åkerodling.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
konsultativa tjänstemannen Martti Patjas, tfn 0295 162474 (andra än kompensationsbidragets tilläggsdel)
äldre regeringssekreterare Suvi Ruuska, tfn 0295 16 2248 (kompensationsbidragets tilläggsdel)