Hoppa till innehåll
Media

Stöd till bybutiker kan sökas igen

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 31.8.2021 10.33
Pressmeddelande

Ansökningstiden för stöd till bybutiker börjar den 1 september. Stödet förbättrar tillgången till tjänster i landsbygdsområdena samt områdenas livskraft. Stödet beviljas av Livsmedelsverket.

I stöd beviljas sammanlagt två miljoner euro. Med stödet vill man trygga och förbättra tillgången till dagligvarubutikstjänster på landsbygden genom att bevara och bredda utbudet.
Den senaste gången man kunde söka stöd var 2019. Stödområdet har utvidgats och omfattar nu alla landsbygdsområden, inte bara glesbygden.

Bybutikerna spelar en stor roll när man vill hålla landsbygden levande och även betjäna dem som tidvis bor och reser på landsbygden. Utöver dagligvarutjänsterna tillhandahåller butikerna till exempel uttags-, post- och apotekstjänster. Antalet bybutiker har dock minskat i Finland under de senaste åren. Många butiker har svårigheter med lönsamheten eller med att utveckla tjänsterna eller att hitta efterträdare när det blir aktuellt med pensionering.

- Det finns områden där bybutikerna ofta är de enda som tillhandahåller kommersiella tjänster. De har gått från att vara små dagligvarubutiker till att vara mångsidiga servicecenter. Stödet hjälper att bevara dessa tjänster som är viktiga och relevanta såväl för människorna som för samhällets funktion på landsbygden, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Stödområdet omfattar landsbygdsområdena. Med landsbygdsområde avses ett område som klassificeras som glesbygd, kärnlandsbygd, stadsnära landsbygd och lokala centra på landsbygden. Områdesindelningen bygger på den klassificering av stads- och landsbygdsområden baserad på geografisk information som Finlands miljöcentral svarar för (länk till en extern webbplats).
Stödet kan sökas på Livsmedelsverkets webbplats 1.9 – 31.10.2021. På webbplatsen finns också information om stödvillkoren. 

Mer information:

Annukka Kimmo, jord- och skogsbruksminister Jari Leppäs specialmedarbetare, tfn 050 4780 226, fornamn.efternamn@mmm.fi

Auli Sihvola, specialsakkunnig, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 029 5162 442, fornamn.efternamn@mmm.fi

Tommi Alanko, överinspektör, Livsmedelsverket, tfn 029 5204 120, fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi (frågor om ansökan om stöd m.m.)
 

Jari Leppä Landsbygd