Hoppa till innehåll
Media

Studiepenningen för lantbruksföretagare ses över

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 8.4.2010 11.56
Pressmeddelande -

Statsrådet fattade idag beslut om en revidering av systemet med studiepenning för lantbruksföretagare. Villkoren och förfarandena för studiepenningen ändras för att motsvara dagens behov. Samtidigt minskar det arbete som administrationen av stödet orsakar sökande och förvaltningen. Det nya systemet träder i kraft den 1 maj 2010.

Studiepenningen beviljas för yrkesutbildning som stödjer lantbruksföretagarverksamhet. Bidrag beviljas inte för avläggande av yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen, specialyrkesexamen eller högskoleexamen. Studiepenningen kan betalas ut till lantbruksföretagare i åldern 18–68 som är förpliktigade att teckna och som har tecknat en sådan pensionsförsäkring som avses i lagen om pension för lantbruksföretagare. Bidrag beviljas inte den som får ålderspension och annat överlappande stöd.

I fortsättningen ska utbildningen omfatta minst fyra och högst åtta studietimmar per kalenderdag då det nuvarande studiestödssystemet förutsätter att utbildningen ska omfatta minst sex studietimmar per dag.

Studiebidraget är 35 euro för varje utbildningsdag, som motsvarar stödberättigande studier i sammanlagt sex timmar. I det nuvarande studiestödssystemet har studiepenningens belopp varit 26–35 euro. För år 2010 har man reserverat 0,8 miljoner euro för studiepenningen.

Studiepenningen betalas som ett stöd av mindre betydelse (s.k. de minimis-stöd). Totalt kan de minimis-stöd inom jordbrukssektorn beviljas till ett belopp om högst 7 500 euro per gård under en period av tre skatteår.

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:
överinspektör Anne Vainio, tfn 09 160 52307
äldre regeringssekreterare Juha Vanhatalo, tfn 09 160 52793