Hoppa till innehåll
Media

Finlands initiativ om ett internationellt år för växtskydd stöddes enhälligt av FAO

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 7.7.2017 19.01 | Publicerad på svenska 11.7.2017 kl. 14.26
Pressmeddelande

FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO:s högsta beslutande organ, konferensen, har vid sitt möte i Rom enhälligt godkänt Finlands initiativ om att utlysa år 2020 till ett internationellt år för växtskydd. Syftet med temaåret är att öka kännedomen om växtskyddets viktiga roll när det gäller livsmedelssäkerhet, jordbrukets produktivitet, biologisk mångfald, miljövård och handel. Temaåret bidrar också till uppnåendet av FN:s mål för hållbar utveckling.

Uppskattningsvis t.o.m. 50 procent av världens växtproduktion går till spillo på grund av olika skadegörare. Skador inträffar både på åkrar och i lager. Klimatförändringen och den ökade handeln ökar riskerna ytterligare.

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä, som representerade Finland vid FAO-konferensen, är glad över det starka stöd som Finlands initiativ fått.

– Att initiativet om ett internationellt år för växtskydd avancerar visar att också ett litet land kan påverka med sin aktivitet och sitt kunnande. Den positiva uppmärksamhet som Finland fått genom att lyfta fram växtskyddet är något som går att utnyttja också i andra sammanhang.

Finland lade fram initiativet om ett internationellt år för växtskydd för FAO år 2015. Det slutliga beslutet fattas när FN:s generalförsamling nästa gång sammanträder.

Konferensen fastställde också ett treårigt medlemskap för Finland i FAO:s förvaltningsråd, där Finland företräder alla nordiska länder.

Mer information:
Ralf Lopian, specialsakkunnig, tfn 0295 162 329
Aulikki Hulmi, direktör för internationella ärenden, tfn 0295 162 113