Hoppa till innehåll
Media

Nya gränsälvsöverenskommelsen mellan Finland och Sverige

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 3.12.2009 12.33
Pressmeddelande -

Statsrådet beslutade i dag föreslå att gränsöverenskommelsen som Finland och Sverige undertecknade den 11 november, godkänns. Den nya överenskommelsen gäller såväl vatten- som fiskefrågor och ersätter överenskommelsen från år 1971. Avsikten är att republikens president överlämnar regeringens proposition till riksdagen i morgon den 4 december 2009. Enligt planerna ska överenskommelsen träda i kraft sommaren 2010.

Ett viktigt element i den nya överenskommelsen är fiskestadgan som innehåller bestämmelser om bl.a. fredningsområden, fredningstider, minsta mått och fiskeredskap samt användningen av dem. Enligt fiskestadgan ska fiskeperioden för lax och öring ändras såväl i älven som i havsområdet. I havsområdet är det möjligt att inleda fiske efter lax och öring med fasta redskap under tiden 17 - 29.6. Om datumet kan man ta beslut på nationell nivå. Inom älvsområdet anpassas tiderna till exempel för att skydda öringen och för att stimulera det traditionella och lokala fisket samt fisketurismen.

I enlighet med överenskommelsen ska fisket i Torne älvs fiskeområde förvaltas av Lapplands närings-, trafik- och miljöcentral i Finland samt Fiskeriverket och länsstyrelsen i Norrbottens län i Sverige. Dessa myndigheter kan bevilja enskilda undantag från fiskestadgans bestämmelser. Regeringarna eller av dem förordnade myndigheter kan genom gemensamma beslut avvika från fiskestadgans bestämmelser om fiskbeståndens tillstånd tillåter eller kräver det. Bestämmelserna ska fastställas på det nationella planet. Lapplands närings-, trafik- och miljöcentral och länsstyrelsen i Norrbottens län ska därutöver övervaka att man följer fiskestadgans bestämmelser. Polisen och gränsbevakningsväsendet är också i fortsättningen behöriga fiskeövervakare.

Enligt överenskommelsen anlägger man ett internationellt vattenförvaltningsområde inom Torne älvs vattendragsområde. För vattenförvaltning och -skydd inrättas en ny finsk-svensk gränsälvskommission som i samverkan med områdets myndigheter och kommuner också utvecklar annat vattensamarbete, till exempel när det gäller beredskap för översvämningar.

Enligt överenskommelsen ska de lagbestämmelser som tillämpas på Torne älvs vattendrag samt tillståndsmyndigheterna bestämmas utifrån de båda ländernas nationella lagstiftning. Områdets invånare får emellertid breda möjligheter att också delta i processer som gäller vattenfrågor på andra sidan gränsen. Den nuvarande gränsälvskommissionen ska upplösas eftersom man inte längre behöver en från det nationella systemet separat tillståndsmyndighet för byggnads- och föroreningsfrågor.

Enligt statsrådets förordnande från i dag ska gränsälvskommissionens finska medlemmar fortsätta i uppgiften 1.1 - 31.12.2010, dock högst så länge som den nya överenskommelsen träder i kraft. Till kommissionens ordförande förordnades Matti Hepola (ersättare: miljörådet Jukka Sihvomaa och föredragande Ulla Hantunen, Norra Finlands miljötillståndsverk), och till övriga medlemmar överinspektör Mikko Lukkarinen, Norra Österbottens miljötillståndsverk (ersättare: biolog Pekka Räinä och jurist Matti Hyvönen, Lapplands miljötillståndsverk) samt lektor Matti Myllykangas (ersättare: projektchef Pekka Pelttari och VD Kaarina Aho).

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
statssekreterare Jouni Lind, tfn 09-160 53323, 050 521 3305
agstiftningsrådet Tuire Taina, tfn 09-160 52694
konsultativa tjänstemannen Orian Bondestam, tfn 09-160 53162