Hoppa till innehåll
Media

Finlands undantagstillstånd för neonikotinoider var motiverade

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 21.6.2018 13.34 | Publicerad på svenska 25.6.2018 kl. 14.05
Pressmeddelande

På begäran av Europeiska kommissionen har den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, EFSA, bedömt de undantagstillstånd som Finland år 2017 beviljade för växtskyddsmedel med vissa verksamma ämnen som tillhör gruppen neonikotinoider.

År 2013 beslutade kommissionen att växtskyddsmedel med de verksamma ämnena klotianidin, tiametoxam eller imidakloprid bara får användas i odlingsgrödor som inte anses vara lockande för bin eller andra pollinerare. Då blev det i Finland förbjudet att behandla utsäde av bland annat rybs och raps med dessa ämnen.

År 2017 beviljade Finland undantagstillstånd för två växtskyddsmedel för behandling (betning) av utsäde av vårrybs och vårraps. Växtskyddsmedel som innehåller klotianid och tiametoxam används för bekämpning av jordloppor som i synnerhet skadar unga plantor (Phyllotreta undulata och Phyllotreta vittala).

Europeiska kommissionen bad EFSA undersöka om de olika ländernas undantagstillstånd var nödvändiga på grund av sådana risker som inte kunde hanteras med andra skäliga metoder. De finska myndigheterna sände uppgifter om undantagstillstånden med underbyggande argumentation till EFSA. 

EFSA:s undersökning visade att det inte fanns några andra godkända växtskyddsmedel för fyra kombinationer av odlingsgröda och växtskadegörare. Undersökningen tog upp icke kemiska alternativ för dessa användningsområden. Det finns tre icke kemiska bekämpningsmetoder, men det ansågs att de är ineffektiva eller inte tillräckligt effektiva, det vill säga försenad sådd, sådd av utsäde tillsammans med en skyddsgröda samt bruk av en större utsädesmängd än normalt. En försenad sådd kan till exempel leda till att växterna inte hinner mogna i tid.

Det fanns inte heller uppgifter om att dessa alternativa bekämpningsmetoder hade använts i större omfattning. Det fanns inte något användbart godkänt icke kemiskt program för att bekämpa jordloppor i vårrybs eller vårraps.

Enligt EFSA är de undantagstillstånd som Finland beviljade år 2017 således vetenskapligt motiverade.

Ytterligare information:
Jaana Husu-Kallio, kanslichef, tfn 0400 291 910, fornamn.efternamn@mmm.fi
Tove Jern,  jordbruksinspektör, tfn 0295 16 2318, fornamn.efternamn@mmm.fi

EFSA:s rapport 21.6.2018 (länk)