Hoppa till innehåll
Media

Arealen permanent gräsmark får minska med högst fem procent

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 2.12.2014 14.33
Pressmeddelande -

Förgröningsstöd är ett nytt EU-finansierat arealbaserat stöd som ska bidra till god jordbrukshävd som gynnar klimatet och miljön. I stödsystemet, som börjar gälla vid ingången av år 2015, ingår bland annat ett krav på att bevara permanenta gräsmarker. Enligt EU-förordningen är permanenta gräsmarker jordbruksmarker som används för odling av gräs eller andra vallfoderväxter som inte hört till gårdens växtföljd på minst fem år. Hittills har man tolkat att förnyelse av en gräsmark genom sådd av ny gräsmark är sådan växtföljd som förordningen avser.

På grund av beslutet av Europeiska unionens domstol i oktober och Europeiska kommissionens anvisningar betraktas alla jordbruksmarker, som inte på över fem år använts för annan odling än vallodling, som permanenta gräsmarker. En gräsmark är alltså en permanent gräsmark trots att man förnyat den med vissa mellanrum. Förnyelse av gräsmark genom sådd av ny gräsmark hör dock i Finland till den traditionella vallodlingen. Riktlinjerna inverkar på klassificeringen av gräsmarker i Finland på det sättet att arealen permanenta gräsmarker växer jämfört med nuläget. Jord- och skogsbruksministeriet arbetar fortfarande med att påverka ärendets utgång i Europeiska kommissionen.

Kravet på växtföljd uppfylls om man till exempel i ett års tid odlar spannmål på åkerskiftet (även skyddssäd och grönfoder) eller anlägger en naturvårdsåker enligt systemet med miljöersättning.

Kravet på att bevara permanenta gräsmarker innebär att arealen permanent gräsmark jämfört med arealen jordbruksmark i hela landet får minska med högst fem procent fram till år 2015, varefter ska man inleda återställande åtgärder. År 2015 räknar man en referensareal för Finlands permanenta gräsmarker. Den årliga arealen permanenta gräsmarker jämförs i fortsättningen med denna referensareal. För att kunna räkna en referensareal anger jordbrukare sina permanenta gräsmarker i samband med 2015 års stödansökan. Ekogårdar får ansöka befrielse från förgröningsstödets krav och således också från kraven på att bevara permanenta gräsmarker.

Skyldigheten att återställa permanenta gräsmarker innebär att de jordbrukare som tagit permanent gräsmark i någon annan användning ska omvandla en lika stor areal annan mark till permanent gräsmark. I områden som angetts som permanenta gräsmarker får alltså odlas också andra grödor än vallväxter, men jordbrukaren kanske måste omvandla en lika stor areal till permanent gräsmark om arealen permanent gräsmark minskar på hela landets nivå.

Till förgröningsstödet hör också en särskild skyldighet att bevara de permanenta gräsmarker som finns i Naturaområdena. Dessa gräsmarker är känsliga permanenta gräsmarker som jordbrukaren inte får använda för något annat ändamål eller plöja, dvs. de ska alltid bevaras.

För gräsmarker och permanenta gräsmarker som hör till växtföljd betalas samma jordbruksstöd från år 2015 framåt. Undantag till detta är inom systemet med jordbrukets miljöförbindelser betalas ersättning endast för sådana permanenta gräsmarker som till markanvändningsslag enligt jordbruksbeskattningen är åkermark. Denna areal upptar för tillfället omkring 1 600 hektar av den areal på ca 16 000 hektar som är angivna som permanenta betesmarker. I fortsättningen ska även den gräsmark som finns på egentlig åkermark räknas till permanent gräsmark som kan betalas ersättning för gårdsspecifika åtgärder inom systemet med miljöförbindelser. När det gäller skiftesspecifika åtgärder inom miljöförbindelsesystemet är det villkoren för de olika åtgärderna som avgör om åtgärdsanslaget kan användas för att betala ersättning för permanenta gräsmarker.

System med förhandstillstånd
Kravet på att bevara permanenta betesmarker ingår i tvärvillkoren ännu år 2015. År 2014 minskade arealen permanenta betesmarker med över fem procent, varför man enligt EU-förordningen måste införa ett system med förhandstillstånd. Då får jordbrukaren inte börja använda permanenta betesmarker för något annat ändamål utan ett förhandstillstånd. Regeringen beslutar om införandet av tillståndssystemet och tillståndsvillkoren i början av år 2015. Ett tillstånd beviljas om jordbrukaren omvandlar en lika stor areal annan mark till permanent betesmark.

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:
konsultativa tjänstemannen Pia Lehmusvuori, tfn 0295 162 207, förnamn. efternamn@mmm.fi
konsultativa tjänstemannen Juha Palonen, tfn 0295 162 356, förnamn. efternamn@mmm.fi