Hoppa till innehåll
Media

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä i Skogsakademin för EU-beslutsfattare:
Finland föreslår att det inrättas en skogsfond som en del av partnerskaps- och investeringsprogrammet mellan EU och Afrika

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 21.11.2018 18.30 | Publicerad på svenska 23.11.2018 kl. 14.48
Pressmeddelande

Enligt Mellanstatliga panelen för klimatförändringar IPCC är den effektivaste metoden för att begränsa klimatförändringen att förebygga avskogning och i betydande grad öka världens skogsareal. Utmaningen är stor framför allt i Afrika, där uppemot 2 miljoner hektar skog försvinner årligen. Det initiativ om inrättande av en skogsfond som Finland lade fram i Skogsakademin för EU-beslutsfattare, och som ska utgöra en del av investeringsprogrammet mellan EU och Afrika, är inriktat på att begränsa klimatförändringen och skapa nya arbetstillfällen för de unga i Afrika.

EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker har föreslagit att det ska bildas en allians mellan Afrika och Europa som baserar sig på ett jämlikt partnerskap och är kopplat till ett investeringsprogram på tiotals miljarder euro och som syftar till att främja målen för hållbar utveckling i Afrika. Till exempel åtgärderna för att förhindra avskogning – beskogning, främjande av skogsbruket samt vård och skydd av skogarna – kräver miljardinvesteringar. Finansieringen av dessa ska stödas med medel ur den skogsfond som Finland tagit initiativ till.

Skogsfonden kan främja flera av målen för hållbar utveckling. God skogsvård kan utöver verkningar i form av kolsänkor och förbättrad sysselsättning också förhindra erosion av jordbruksmark och upprätthålla det mikroklimat som är viktigt med tanke på livsmedelstryggheten. Hållbart producerat trä svarar också på den växande befolkningens behov av råvaror, och det är samtidigt möjligt att skydda skogar i naturtillstånd och förhindra illegal virkeshandel.

Också i Finland kartläggs markareal som kunde beskogas

I de finländska skogarna finns det i dag mer virke än någonsin. Mer än 70 procent av arealen utgörs av skog. Även i Finland är man ändå intresserad av beskogningsmöjligheterna. Den markareal som kunde användas för beskogning kartläggs just nu i ett projekt som syftar till att identifiera de områden som är bäst lämpade för beskogning med tanke på att i synnerhet kolsänkorna ska stärkas.

Finland är dessutom aktivt med i genomförandet av EU:s uppdaterade bioekonomiska strategi där trä och andra biobaserade råvaror ersätter fossila råvaror och där avsikten är att effektivt ta till vara och återvinna råvaror och biprodukter av dessa. Beståndsdelar av trä används redan nu i kosmetika, läkemedel, lim och plaster, och träbaserade textilier kan i framtiden ersätta bl.a. bomull och konstfibrer. Den 9 juli 2019 kommer det att ordnas en stor bioekonomikonferens i Finland som en del av programmet under Finlands EU-ordförandeskap.

Skogsakademin för EU-beslutsfattare (Forest Academy for EU Decision Makers) är ett högprofilerat diskussionsforum som är sammankallat av Finlands och Sveriges statsministrar och som nu ordnas för första gången. Under evenemanget, som ordnas i Lehmonkärki i Asiakkala den 21–23 november 2018, får ca 30 EU-påverkare färsk information om möjligheterna med hållbar användning av skogen. För arrangemangen svarar Finska Forstföreningen rf.

Mer information:
Teppo Säkkinen, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 516 2868, fornamn.efternamn@mmm.fi
 

Jari Leppä Klimatförändring Skogar