Hoppa till innehåll
Media

Finland och Norge enades om fisket i Tana älv

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 8.12.2015 10.00
Pressmeddelande

Finlands och Norges delegationer har nått en överenskommelse om en ny fiskeregleringer för Tana älvs fiskeområde. Stadgan börjar gälla år 2017. Målet är att reducera fiskedödligheten med ca 30 procent genom att ytterligare begränsa alla typer av fiske i älvområdet jämfört med i dag. De unika laxbestånden i Tana älv får på det sättet möjlighet att återhämta sig och nå en hållbar nivå. Förhandlingarna inleddes år 2012.

Förhandlingsresultatet byggde till stor del på diskussionerna mellan de lokala aktörerna i Finland och Norge. Fiskestadgan är en del av Tana älvs nya fiskeavtal som är under teknisk beredning. Avtalet undertecknas nästa år. Det nya avtalet är planerat att träda i kraft efter riksdagens godkännande före 2017 års fiskesäsong. Under fiskesäsongen 2016 tillämpar man fortfarande den gamla stadgan.

I många vattendrag är antalet moderlaxar som lyckas ta sig fram till lekområdena mycket lågt jämfört med yngelproduktionsområdenas omfattning, vilket innebär att lekbeståndsmålen som visar beståndens hållbara tillstånd inte uppfylls. Med lekbeståndsmål menas ett sådant antal lekande fiskar som i följande laxgenerationer producerar den maximala mängd lax som med tanke på älvens produktionsförmåga är möjlig.

När man fastställt de begränsande åtgärderna har man tillämpat forskningsresultaten om tidpunkterna för när de olika laxbestånden vandrar upp i Tana älv. Målet är att särskilt begränsa fisket efter stora moderlaxar, varför de flesta nya begränsningarna ska gälla i början av fiskesäsongen. Avtalsförhandlarna har haft målet att göra bestämmelserna flexibla. Detta i syfte att snabbt kunna reagera på förändringar i laxbeståndens tillstånd genom en mildare eller strängare reglering. 

Fiskesäsongen för lokalt fiske ska börja senare, dvs. i början av juni i stället för den 20 maj. Likaså ska turistfisket börja först den 10 juni i stället för den 1 juni. Fisket med vanliga fångstredskap slutar i fortsättningen i slutet av juli med undantag för Enare älv, där fisket pågår fram till den 12 augusti. På samma sätt slutar fiskesäsongen för turistfisket den 10 augusti. För tillfället slutar turistfisket den 20 augusti och nätfisket den 31 augusti.  

Antalet fisketillstånd till turistfiskare minskar med ca en tredjedel och tillstånden ska fördelas jämnare över hela fiskesäsongen. Inom lokalt fiske ska antalet fångstdagar när det gäller fiske med flyt- och laxnät samt fasta avspärrningar för fiske minskas med hjälp av fångstredskapsspecifika lösningar. 

När avtalet börjar gälla år 2017, ska fiskare rapportera in och registrera laxfångsterna i Finlands och Norges gemensamma elektroniska fångstregister, vilket effektiviserar avtalets implementering. Även laxforskningsresurser kan kanaliseras mer till andra metoder för att bedöma laxbeståndens tillstånd. 

Jordbruks- och miljöministerns specialmedarbetare Jukka-Pekka Kataja är nöjd med resultatet av de krävande förhandlingarna.

– Detta är en viktig mellanetapp i förhandlingarna om det nya avtalet som siktar på att säkra livskraftiga laxbestånd i Tana älv långt in i framtiden. Trots att vi nu är tvungna att begränsa fisket, garanterar det bättre fångster i framtiden. De lokala aktörerna har spelat en nyckelroll för uppnåendet av överenskommelsen, säger Kataja.

Närmare information om laxbeståndens tillstånd i Tana älv och bakgrunden till fiskestadgan finns i den finsk-norska forskarsgruppens gemensamma rapport Laxbeståndens tillstånd i Tana älv 2015 (på finska).

Mer information:
Jukka-Pekka Kataja, specialmedarbetare, tfn 050 3419934
Pentti Lähteenoja, avdelningschef, tfn 029 5162485
Tapio Hakaste, konsultativ tjänsteman, tfn 029 5162152
fornamn.efternamn@mmm.fi

Fiskar Kimmo Tiilikainen