Hoppa till innehåll
Media

Uppföljningsgruppen för förvaltningsplanen för varg ska planera vargforum på landskapsnivå

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 6.5.2020 16.07
Pressmeddelande

De årliga vargforumen ger en regional syn på planeringen och uppföljningen av förvaltningsplanen för varg. Jord- och skogsbruksministeriet har tillsatt en bred uppföljningsgrupp för förvaltningsplanen för vargstammen i Finland. Till gruppens uppgifter hör att planera vargforum i samband med att man genomför och följer upp förvaltningsplanens åtgärder.

Ministeriet har bjudit in de aktörer som medverkat i beredningen av förvaltningsplanens samt företrädare för det riksomfattande viltvårdsrådet och de regionala viltvårdsråden till en uppföljningsgrupp som ska bidra till att genomföra förvaltningsplanen. Gruppen ska tillsammans med de regionala viltvårdsråden planera vargforum som ordnas 1–2 gånger om året på olika håll i Finland.

Syftet med vargforumen är att stödja arbetet med att genomföra förvaltningsplanen på lokal nivå och få ett regionalt perspektiv på utveckling av genomförandet.

I forumets koncept ingår en webbdiskussion som öppnas efter forumen för alla intresserade. Uppföljningsgruppen behandlar resultaten från forumen och webbdiskussionen och drar slutsatser eller ger rekommendationer utifrån dem.

Till forumen kallas regionala intressegrupper och medierepresentanter. Planeringen av det första vargforumet inleds före sommaren och ska ordnas i slutet av året.

- Vargen torde vara den mest kontroversiella arten i vårt land och vi behöver olika metoder för att diskutera och lösa problemet. Vargforum är en av åtgärderna i förvaltningsplanen och ett led i arbetet med att utveckla dialogen och samarbetet mellan förvaltningen, forskningen och intressegrupperna såväl på regional nivå som på riksnivå, säger uppföljningsgruppens ordförande, vilt- och fiskerirådet Vesa Ruusila på jord- och skogsbruksministeriet.

I förvaltningsplanen ingår flera olika åtgärder med ansvariga aktörer. Syftet med dem är att tillgodose såväl behoven hos dem som bor på vargrevir som att trygga vargstammens livskraft.

– För att genomföra åtgärderna behöver vi olika aktörers insatser och arbete på lokal nivå. Avsikten med uppföljningsgruppen och forumen är att bidra till detta, säger konsultativa tjänstemannen Sami Niemi på jord- och skogsbruksministeriet.

Till uppföljningsgruppen hör representanter för jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Naturresursinstitutet, Finlands viltcentral, Polisstyrelsen, Forststyrelsen, MTK, Finlands naturskyddsförbund, Luonto-Liitto, Renbeteslagsföreningen, Finlands jägarförbund, Finska kennelklubben, det riksomfattande viltvårdsrådet och de regionala viltvårdsråden. Gruppens mandattid börjar den 11 maj 2020 och går ut den 31 maj 2023.

Uppföljningsgruppen har till uppgift att följa upp arbetet med att genomföra förvaltningsplanens åtgärder, utveckla tillsammans, stödja och koppla regionala synpunkter och lösningar till det. Gruppen kan behandla aktuella vargrelaterade frågor eller föra en rådgivande diskussion om frågor kring förvaltningsplanen. Vargforum är en central del av arbetet.

Som bäst pågår också ett projekt som ingår i förvaltningsplanen och som siktar till att utreda förutsättningar och mål för stamvårdande jakt av varg. Projektets arbetsgrupper har inlett arbetet. Projektet pågår uppskattningsvis fram till utgången av 2020.

Ytterligare information:

Vesa Ruusila, enhetschef, vilt- och fiskeriråd, enheten för vilt och fiske, jord- och skogsbruksministeriet
tfn 0295 16 2051, vesa.ruusila@mmm.fi

Sami Niemi, konsultativ tjänsteman, enheten för vilt och fiske, Naturresursavdelningen, jord- och skogsbruksministeriet,
tfn 0295 16 2391, sami.niemi@mmm.fi

Länkar:

Beslut om tillsättande av en uppföljningsgrupp (på finska)

Förvaltningsplan för vargstammen i Finland

Pressmeddelande 23.1.2020: Arbetsgrupperna för att utreda jakt på varg i stamvårdande syfte har tillsatts

Djur och växter Vilt