Hoppa till innehåll
Media

Beslut om dispenser som gäller varg grundar sig alltid på fallspecifik bedömning

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 17.12.2018 15.50
Nyhet

Måndagen den 10 december sammanträdde jord- och skogsbruksministeriets arbetsgrupp som bereder förvaltningsplanen för varg för att diskutera dispenser för jakt på varg, stamvårdande jakt samt EU-kommissionens förslag till ändring av anvisningen för att tolka habitatdirektivet. Deltagarna underströk att besluten om dispens alltid bygger på bedömning och tas fallspecifikt.

Gruppen ser att dispenserna är en del av förvaltningsplanen som ska utvecklas ur ett helhetsperspektiv. Enormt viktigt är att de som söker om dispens inte lämnas ensamma med saken.

Det är centralt att dispenssökande har en klar och realistisk uppfattning om på vilka grunder dispenser beviljas. Finlands Jägarförbund startar just nu en rådgivningstjänst för dispenssökande och Finlands viltcentral ger råd enligt förvaltningslagen. Administrationen ska också stödja sökande aktivare när det gäller att utreda andra godtagbara lösningar, såsom förebyggande av skador, samt att tillämpa lösningarna.

Skadebaserade dispenser avser undantag från skyddet av varg. Enligt EU:s habitatdirektiv är vargen en strikt skyddad art. Undantag från skyddet kan göras endast på villkor som fastställts i direktivet eller i den nationella lagstiftningen. Bedömningen av behovet av dispens begränsas också av rättspraxis. Finlands viltcentral har ansvaret för att bevilja och behandla dispenser.

Att vargar rör sig i ett område är i sig inte någon dispensgrund.  Dispenser är alltid det sista alternativet om vargar orsakar till exempel skador och det går inte att på något annat sätt bekämpa dem eller om vargar hotar människors säkerhet. 

En del av sökande har våndats över de olika besluten om dispens när till exempel antalet observerade vargar på gårdar har varit lika stort. Anledningen därtill är att bedömningen om behovet av en dispens alltid sker fallspecifikt och kräver att man granskar alla synvinklar på samma gång. Antalet observationer är i sig inte ett tillräckligt kriterium, utan man måste beakta även typen av observationen. Det finns inte entydiga kriterier för dispens, utan en dispens kan beviljas när alla kriterierna  uppfylls. 

När man överväger ett dispensbeslut, ska man beakta till exempel populationens storlek och livskraft, de skador som vargen eller vargarna orsakat, hotbedömningen samt att ansökan gäller den individ som orsakar skada. Ytterligare måste man, innan man beviljar en dispens, ta reda på om det finns andra godtagbara lösningar.

Kommissionen föreslår striktare anvisning för tolkningen av habitatdirektivet

År 2019 kommer att vara ett viktigt år när det gäller att driva rovdjurspolitiken i Finland. På våren väntas Europadomstolen ge sitt beslut om stamvårdande jakt på varg och kommissionen komma med ett förslag till eventuell ändring av anvisningen för att tolka habitatdirektivet. Kommissionens ändringsförslag begränsar den stamvårdande jakt på björn och lodjur som bygger på dispenser. Det föreslås en ny bilaga i anvisningen som gäller varg. 

I de yttranden som jord- och skogsbruksministeriet har lämnat till kommissionen har ministeriet påpekat att skärpningen inte ligger i linje med Europaparlamentets yttranden. Vidare har jakten på björn och lodjur utan tvivel haft gynnsamma effekter för förvaltningen av arterna samt när det gäller att i allmänhet förhålla sig positivt till stora rovdjur. 

På nästa möte i januari ska gruppen behandla frågor som rör vargar och renskötselområdet.

Ansökan om dispens på Finlands viltcentrals webbplats (riista.fi)
Beslut om dispens för stora rovdjur efter den 1 januari 2012 (riista.fi)
Uppdatering av förvaltningsplanen för varg

Ytterligare information:
Sami Niemi, konsultativ tjänsteman, tfn 040 023 8505 0295 16 2391, fornamn.efternamn@mmm.fi
Vesa Ruusila, chef för enheten för vilt och fiske, tfn 0295 16 2051, fornamn.efternamn@mmm.fi
 

Jakt Stora rovdjur Vilt