Hoppa till innehåll
Media

Skogspolitikens stora projekt går framåt på ministeriet

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 9.6.2010 8.05
Pressmeddelande -

Helsingfors 9.6.2010

Regeringens proposition om reformen av skogscentralerna sändes för utlåtande 4.6.2010. Avsikten är att riksdagen får propositionen senast i början av oktober. Skogscentralerna och en del av Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio som slås samman ska bilda en landsomfattande skogscentral. Verksamheten inleds vid ingången av år 2012.

Genom reformen vill man stärka skogscentralens roll i utveckling av skogsnäringen såväl regionalt som i hela landet. Skogscentralens operativa processer är landsomfattande. På regionnivå utförs arbetet också i fortsättningen av regionenheterna som bl.a. svarar för skogsägartjänsterna och utarbetandet av regionala skogsbruksplaner.

Skogscentralreformen innebär också att skogscentralens affärsverksamhet separeras från centralens övriga verksamhet.

Finanspolitiska ministerutskottet behandlar den 9 juni åtgärdsförslag som handlar om att förbättra skogsföretagens storlek och struktur samt främja generationsväxlingar. Utskottet ska diskutera skatteinstrument samt främjande av verksamheten som gäller skogsnyskiften och samfällda skogar. För att uppmuntra skogsägare att bilda samfällda skogar föreslår man bland annat att i skogsodling kan användas frön från Forststyrelsens skogar.

Lagförslaget till skogscentralernas skogsdatasystem ska skickas på utlåtande under juni-juli. Förslaget innehåller bestämmelser om bl.a. utlämnande av skogsägarnas kontaktuppgifter och information om de skogliga resurserna. Den information som skogscentralerna samlar in och uppdaterar är ett viktigt instrument när det gäller att förbättra vården och användningen av skog. Centralerna håller på att bygga upp en elektronisk webbtjänst Metsään.fi som bottnar i informationen om de skogliga resurserna.

Arbetet med att se över det nationella skogsprogrammet pågår som bäst. Skogsrådet behandlade de reviderade målen på mötet den 9 juni. Skogsprogrammet ska revideras och preciseras för att möta de kraftiga förändringarna i skogssektorns omvärld. Enligt skogssektorns vision fungerar sektorn som en föregångare inom bioekonomin och säkrar samtidigt skogsnäringarnas lönsamhet och konkurrenskraft samt bidrar till välbefinnande på det sättet. Utöver de ekonomiska nyttigheterna tillhandahåller skogar samhället viktig välfärd bl.a. via naturens biologiska mångfald, ren luft, hälsoeffekter och rekreation.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
avdelningschef Juha Ojala, tfn 050 413 5515
forstrådet Marja Kokkonen (skogsprogrammet och skogsföretagens storlek och struktur), tfn 040 524 62 67
forstrådet Marja Hilska-Aaltonen (skogscentralreformen och skogsresursdata), tfn 040 751 84 36

Sirkka-Liisa Anttila