Hoppa till innehåll
Media

Tallvirke ska föras bort från skogen före juli

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 15.6.2005 8.57
Pressmeddelande -

Det tallvirke som har avverkats under tiden september-maj ska transporteras bort från mellanlagren senast 1.7 i Södra Finland och senast 15.7 i Norra Finland. De motsvarande tidsfristerna för det granvirke som har avverkats under tiden september-juni är 1.8 och 15.8. Syftet med att föra bort avverkat virke är att hindra insekter som förökar sig i virkeslager från att spridas till de kringliggande skogarna. De skadligaste insekterna är märgborre som angriper kronorna på tallar och granbarkborre som är granens farligaste skadeinsekt.Just nu är det arbetstvisten inom pappersindustrin som försvårar transport och lagring av virke. Lagring av virke ska emellertid ordnas utan att äventyra de kringliggande skogarnas hälsa. Ett alternativ är att transportera bort de yttersta lagren på virkeshögarna där största delen av skadeinsekterna har slagit sig ner. Det är för sent att täcka över virket eftersom det redan har angripits av insekter. Det finns emellertid ingen skyldighet att leverera bort virket om kostnaderna blir orimligt stora.

Skogscentralerna övervakar att lagen följs. Virkesägare ska kontakta skogscentralen inom det egna området före juli om det är oöverstigligt svårt att följa lagen. Under de föregående åren har lagens förpliktelser uppfyllts väl. Vid månadsskiftet juni-juli i fjol fanns det färre oskyddade tallvirkeshögar i mellanlagren än under de två föregående somrarna.

Ytterligare information:

överinspektör Mikko Peltonen, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 09-160 524 10

längre hunnen forskare Antti Pouttu, Skogsforskningsinstitutet, tfn 010 211 2576