Hoppa till innehåll
Media

Tapio blir utvecklingscentral för skogscentralerna

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 17.2.2005 6.30
Pressmeddelande -

Jord- och skogsbrukministeriet har fattat beslut om utvecklandet av skogscentralerna utifrån de riktlinjer som slogs fast vid regeringens aftonskola 9.2.2005. Skogscentralernas verksamhet effektiveras och samordnas på basis av de nuvarande 13 självständiga regionala skogscentralerna. Samtidigt intensifieras samarbetet mellan skogscentralerna och Tapio.

Skogscentralernas arbete görs effektivare genom ibruktagandet av ny teknik och övergång till modellen beställare-producent inom sådana uppdrag där den kan tillämpas. Man skall säkerställa förutsättningarna för företagandet innan uppdrag läggs ut och se till att tjänsterna för alla skogsägare tryggas. En konkurrenskraftig företagsverksamhet gör det möjligt att övergången till modellen beställare-producent sker flexibelt med hjälp av frivilliga arrangemang och iakttagande av en god personalpolitik. En utredning och förslag som gäller övergången till modellen beställare-producent läggs fram senast 31.10.2005.

Lagen om skogscentraler ändras så att Tapio inleder verksamheten som utvecklingscentral för skogscentralerna 1.1.2006. Tapio kommer att ha som grundläggande uppgift att utveckla samarbetet mellan skogscentralerna och producera gemensamma utvecklingstjänster. Utöver detta producerar Tapio även framdeles tjänster för hela skogsbruket. Uppgifterna som handhafts av skogscentralernas samarbetsgrupp överförs till Tapio.

Myndighetsverksamheten, såsom tillsynen över iakttagandet av skogslagarna, avskiljs ännu tydligare än i dagens läge från skogscentralernas övriga verksamhet. Skogscentralernas förvaltnings- och stödtjänster koncentreras.

Avsikten är att den inbesparing som fås till stånd genom den effektivare verksamheten och förenklade finansieringslagen används för att uppnå arbetsmålen i Nationella skogsprogrammet 2010.

På basis av resultat och kundrespons har skogscentralorganisationen med sina drygt 1200 personer lyckats väl i sin verksamhet. Skogscentralerna främjar en hållbar skötsel och användning av skogarna samt bevarandet av den skogliga mångfalden och ansvarar för de regionala skogsprogrammen. Myndighetsuppgifterna består av tillsyn över iakttagandet av skogslagarna och beviljande av finansieringsstöd enligt lagen om finansiering av hållbart skogsbruk. Skogsägarnas medverkan i skogscentralernas förvaltning har haft stor betydelse för de goda resultaten.

Ytterligare upplysningar:

avdelningschef Aarne Reunala, jord- och skogsbruksministeriet, tfn (09) 160 53350, 0400 437 222

biträdande avdelningschef Pentti Lähteenoja, jord- och skogsbruksministeriet, tfn (09)160 53351, 040 717 1698

>> Ytterligare information om åtgärderna (på finska)