Hoppa till innehåll
Media

Revideringen av fiskestadgan för Tana älv underlättar fisket med barnbarn

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 26.3.2020 15.54 | Publicerad på svenska 27.3.2020 kl. 13.37
Pressmeddelande

Statsrådet utfärdade i dag en förordning om de ändringar som ska göras i fiskestadgan för Tana älv för nästa säsong. Ändringen som gäller fiskekort för barn gör det enklare att fiska med barnbarn. De övriga ändringarna i fiskestadgan är små.

Finland och Norge undertecknade den 24 mars 2020 ett protokoll om ändring av fiskestadgan för Tana älv. Statsrådet godkände protokollet och utfärdade en förordning om ändringen av fiskestadgan den 26 mars.

Arbetet med att återställa laxbestånden i övre loppet av Tana älvs vattendrag måste fortsätta i flera år för att få bestånden till en hållbar nivå. Av denna orsak kunde parterna inte göra sådana ändringar i fiskestadgan som avsevärt skulle öka fisketrycket på lax.

Däremot kunde man förbättra barnens möjligheter till spöfiske. Till exempel ett barnbarn som bor på någon annan ort har möjlighet att fiska med sina mor-/farföräldrar som bor i Utsjoki.

– Människor har längtat efter en sådan möjlighet för att fisketraditionen ska leva vidare, berättar Tapio Hakaste, konsultativ tjänsteman vid jord- och skogsbruksministeriet.

Barn och unga som bor på orten kan köpa ett förmånligt säsongkort utan någon begränsande koppling till vuxnas fiskekort. Det var inte möjligt att förena kortet med ett helt gratis fiskekort.

I förhandlingarna deltog utöver företrädare för ministerierna och fiskeriförvaltningen fiskerättsinnehavare från båda länderna. Om ändringarna förhandlades också med Sametinget.

Fiskekorten kommer att säljas i  fiskekortsbutiken för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland. Preliminärt har man planerat att försäljningen inleds den 20 april 2020, men undantagsförhållandena kan ännu påverka detta. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland informerar närmare om saken när det är aktuellt. 

Ändringarna i fiskestadgan under fiskesäsongen 2020

  • Till alla typer av fiskekort kan fogas fiskekort för barn som bor någon annanstans än i älvdalarna vid Tana älvs vattendrag. Barnens fångster rapporteras samtidigt med fiskekortsinnehavarens fångst.
  • Fiskeförbudsområdena vid älvmynningarna har fastställts per biflöde med beaktande av biflödenas särdrag. Skyddsområdet i Tana älvs huvudfåra slutar i åns djupådra, men i Enare älv som är mindre, är älvmynningarna skyddade över hela älven. Närmare information om förbudsområdenas gränser framgår av det bifogade protokollet.
  • Norge har ändrat den områdesvisa fördelningen av tillstånd för fiske från strand så att det finns flera tillstånd för fiske från strand på motsatta sidan av områdena för Utsjoki kyrkby, Vetsikko och Nuorgam, trots att det överförda antalet minskar. Fiskekort för fiske i Norge kan köpas i fiskekortsbutiken på den norska sidan.
  • Fisketiderna för fisket från strand ändras. Fisketiden börjar kl. 19 och förbudstiden per dygn gäller nattetid, kl. 24–07.
  • Nätfisketiden för andra fiskarter än lax kan börja redan vid islossningen och fortgå till den 15 juni. Avsikten är att förbättra möjligheterna att fiska till exempel gädda som ökat i den omfattning att det orsakat oro. Samtidigt måste man dock se till att bifångstdödligheten för lax inte ökar.
  • Även i bestämmelserna om nätredskapens material gjordes smärre ändringar. Ortsborna lämnar fångstrapporter på samma sätt som året innan.
  • I likhet med i fjol ska roddare ha ett fiskekort.

Utöver de årliga justeringarna kommer Finland i år att inleda förhandlingarna med Norge om ändring av Tana älvs tidsbegränsade fiskestadga. De närmare detaljerna är ännu öppna på grund av coronavirusläget.

Bilaga:
Protokoll om ändringarna i fiskestadgan för Tana älv (på finska)

Ytterligare information:
Tapio Hakaste, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2152, fornamn.efternamn@mmm.fi