Hoppa till innehåll
Media

Ändringsförslag till Fiskestadga för Torneälvens fiskeområde på remiss

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 12.2.2020 8.22 | Publicerad på svenska 17.2.2020 kl. 22.01
Pressmeddelande

Jord- och skogsbruksministeriet ber om utlåtanden om förslagen till ändringar i fiskestadgan för Torne älv. Förslagen har beretts utifrån den tidigare remissbehandlingen. Ministeriet ska förhandla om ändringarna för 2020 med Sverige i mars.

Förslagen till ändringar i fiskestadgan för Torne älv för fiskeperioden 2020 har beretts i två faser i vinter. I fjol var det möjligt att lämna inledande förslag till ändringar genom en öppen begäran om utlåtande. Över 30 remissvar lämnades in.

Jord- och skogsbruksministeriets förslag som nu är ute på remiss bygger på yttranderesponsen från den tidigare remissbehandlingen. Vi önskar respons på förslaget innan förhandlingarna med de svenska myndigheterna inleds i mars.

Utöver de ändringar som tidigare antecknats till det gällande protokollet med undantag föreslår jord- och skogsbruksministeriet följande fem ändringar:

1 När laxkvoten har fiskats skall lax och öringar försiktigt släppas fria från fiskhuset i ryssjor som används för fiske av annan fisk så att fiskeövervakaren kan verifiera den maximala mängden av fångst som får fiskas. Syftet är att säkerställa att laxfisket upphör när kvoterna har fiskats.

2 Ett förbud mot användning av en separat sjunkande kastvikt vid handredskapsfiske ska införas. Detta förslag som avser spinnflugsfiske framträdde tydligt i utlåtandena. Detta skulle också bidra till att minska skadorna på lax i älvområdet och därmed till att minska antalet laxar som infekteras av vattenmögel.

3 Eftersom havsöringar som härrör från obligationsplanteringar eller andra utplanteringar är fettfeneklippta, föreslås det att fångst av sådana ska tillåtas i det havsområde som hör till Torneälvens fiskeområde på samma sätt som i det övriga havsområdet. Öringar med fettfena ska fortfarande släppas fria. I Kemi älvs mynning utplanteras årligen cirka 90 000 fettfeneklippta havsöringar, som är avsedda att fiskas. Detta måste beaktas i fiskestadgan.

4 Det föreslås att fredningen av harr i Muonio älv och Könkämäeno på vårarna ska slopas från och med våren 2021. Harrbestånden här är i bättre skick än i älvens nedre lopp.

5 Det föreslås att fiske efter annan fisk än röding och öring ska tillåtas i Kilpisjärvi under hela höstförbudstiden 15.9–15.12. Sik- och gäddbestånden i sjön är starka och det är nödvändigt att göra det möjligt att utnyttja dessa bestånd på hösten.

Finlands och Sveriges myndigheter förhandlar den 12 mars om nödvändiga ändringar i fiskestadgan för Torne älv för 2020 och för våren 2021. Sådana ändringar som vi når samförstånd om i båda länderna och som vi kan genomföra inom de ramar som fiskebestånden i Torne älv tillåter, antecknas i det gemensamma protokollet med undantag.

Jord- och skogsbruksministeriets mål är också att intensifiera samarbetet med de svenska myndigheterna ytterligare i fråga om förvaltningen av fiskbestånd i Torne älv.

– Finland och Sverige måste sköta vår gemensamma gränsälv planmässigt och långsiktigt i dialog med människorna och aktörerna i området. Genom en remissbehandling i två faser vill vi få områdets synpunkter på utvecklingen av fisket, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Du har möjlighet att diskutera förslagen, och fisket och förvaltningen av fiskbestånd i Torne älv på ett evenemang som ordnas i Kolari den 26 februari.

Ytterligare information:
Teppo Säkkinen, ministerns specialmedarbetare, tfn 05051 62868, fornamn.efternamn@mmm.fi
Tapio Hakaste, konsultativ tjänsteman, tfn 040 077 4556, fornamn.efternamn@mmm.fi
Orian Bondestam, konsultativ tjänsteman, tfn 040 039 2011, fornamn.efternamn@mmm.fi

Länkar:
Förslag som gäller behoven av ändringar av fiskestadgan för Torne älv år 2020 kan lämnas via tjänsten Utlåtande.fi.

Läs mer:
Förslag till ändring av fiskestadgan för Torneälvens fiskeområde för år 2020

Fiskar Jari Leppä