Hoppa till innehåll
Media

Mildare påföljder för fel som upptäcks vid övervakning av stöd

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 26.8.2016 14.22
Nyhet

Europeiska unionen beviljar djurbidrag för registrerade nötkreatur, får och getter. Om djurhållaren inte följer reglerna för märkning och registrering av djur, leder detta till sanktioner, vilket betyder mindre bidrag. Sanktioner införs t.ex. om det datumet då djuret har kommit till gården har anmälts för sent. Nu har sanktionerna i samband med EU:s produktionskopplade djurbidrag lindrats genom Europeiska kommissionens förordning av den 19 augusti.

I Finland bygger EU-bidragen på utfodringsdagar, dvs. dagar då djuret vistas på gården. I stället för 365 utfodringsdagar ska beräkningen av eventuella sanktioner i fortsättningen bygga på djurets utfodringsdagar under ett kalenderår. Mer information om den dagsspecifika beräkningen av sanktioner som bygger på antalet dagar då djuren vistas på gården, finns i ett pressmeddelande som jord- och skogsbruksministeriet gav ut i mars. 

I Finland har djurbidragen redan i flera års tid betalats enligt registeruppgifterna. Alla de uppgifter som betalningen grundar sig på fås ur nöt- eller får- och getregistret. Uppgifterna om t.ex. ett djurs födsel eller köp ska alltid registreras inom sju dagar från händelsen. Kalvningar när det gäller tackor och getter ska rapporteras inom sex månader från kalvningen, men om ett lamm flyttas från den hållningsplats där det är fött innan det fyller sex månader, ska rapporteringen ske före flyttningen. Trots att sanktionerna blir lindrigare, ska registreringarna i gårds- och djurregistret även i fortsättningen hållas uppdaterade om man villa slippa sanktionerna och eftersom registreringarna är en del av tvärvillkoren.

Lindrigare sanktioner när felet görs för första gången

Den ändrade förordningen lindrar också sanktionerna för felrapporterad åkerareal. Enligt jordbrukskommissionär Phil Hogan ska sanktionen vara mildare och varnande om felet görs för första gången. I samband med vissa stödsystem används ett sanktionssystem med gult kort, vilket innebär att sanktionen är lindrigare om felet i rapporteringen av åkerarealen är högst 10 procent. Sanktionen för den första felrapporteringen är i fortsättningen 0,75-faldig i förhållande till den fastställda arealen. Sanktionen är således hälften av den nya steglösa sanktionen som är 1,5-faldig.

I vissa stödsystem tillämpas därtill en steglös och lindrigare sanktionspraxis. I Finland gäller dessa sanktionsreformer grundstöd, stöd till unga jordbrukare och kompensationsersättning.  
Systemet med gult kort är ett steg i rätt riktning. Finland har föreslagit att systemet ska utvidgas att gälla alla stödsystem, vilket kommissionen inte emellertid har godkänt. Detta hade gjort arealstödssystemet klarare och enklare. Ändringarna ska gälla retroaktivt från den 1 januari 2016. 

Mer information:
Mirja Kiviranta, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 352, mirja.kiviranta(at)mmm.fi

Kommisionens sidor:

EUR-Lex - 32016R1393 - SV - EUR-Lex

EUR-Lex - 32016R1393R(01) - SV - EUR-Lex

EUR-Lex - 32016R1394 - SV - EUR-Lex

Djur och växter EU och internationella frågor Mat och jordbruk Produktionsdjur