Hoppa till innehåll
Media

Det bildas en halv ny arbetsplats per varje arbetsplats som understötts med företagsfinansiering
Studie: Landsbygdsprogrammets finansiering skapar arbetsplatser på landsbygden

Utgivningsdatum 29.8.2019 13.00 | Publicerad på svenska 2.9.2019 kl. 15.35
Pressmeddelande

Sysselsättningen på landsbygden och den regionala ekonomin stärks med hjälp av programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland. Utan finansiering till områdena hade det bildats färre arbetsplatser, konstateras det i den färska undersökningen Effekter av programmen för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland på den regionala ekonomin och sysselsättningen.

Finansieringen som riktats till utvecklingsprojekt och företag har identifierat och jämnat ut regionala utvecklingsskillnader. Med finansieringen till utvecklingsprojekt har man understött den lokala utvecklingen och hörsammat lokala behov och möjligheter. På så vis har finansieringen riktats till de mest behövande. Den viktigaste regionalekonomiska effekten av strukturstödet till landsbygden hänför sig till upprätthållandet av produktionsnivån och omställningsförmågan.

I undersökningen Effekter av programmen för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland på den regionala ekonomin och sysselsättningen behandlas utvecklingen av landsbygden med tanke på boende, arbete och företagande samt bedöms effekterna på den regionala ekonomin och på sysselsättningen. Dessutom behandlar publikationen hur åtgärder riktades till områdena under 2007-2013. Dessa åtgärder är investeringsstöd för gårdsbruk, företagsfinansiering och finansiering till utvecklingsprojekt.

Finland är fortfarande ett landsbygdspräglat land i europeisk jämförelse. Multilokalitet och säsongsinvånare är nya typer av exempel på användning av olika landsbygdsområden.

"En viktig lärdom av undersökningen är att regional anpassning och en ortspecifik politik är mycket viktig vid målinriktning av politiska åtgärder", berättar den ansvariga ledaren för undersökningen Hilkka Vihinen från Naturresursinstitutet.

Resultaten hos företag som beviljats finansiering övertygar

De finansierade företagens utveckling i fråga om arbetstillfällen, ekonomiska resultat och effekten på den regionala ekonomin har varit mer positiva hos företag som fått stöd än hos jämförelseföretag som inte fått stöd. Företagsfinansieringen har i första hand riktats till tillväxtföretag. I materialet till undersökningen utnyttjades också med europeiska mått mätt unika beskattningsuppgifter. På detta sätt fick man en jämförande översikt över de företag som beviljats finansiering och andra företag, och man kunde urskilja effekten i utvecklingen hos de finansierade företagen 

"De regionalekonomiska och sysselsättningsmässiga effekterna skiljer sig områdesvis beroende på områdets branschstruktur, företagens ålder, stödåtgärder samt läge. Multiplikatoreffekten av det offentliga stödet för företagsfinansiering på arbetsplatser inom den regionala ekonomin är cirka 1,51. Detta betonar betydelsen av finansiering även för företagen som inte finansierats – det bildas en halv arbetsplats per varje arbetsplats som stötts med företagsfinansiering", betonar forskaren Olli Lehtonen vid Naturresursinstitutet.
 

Strukturstödet skapar arbetsplatser på gårdsbruken

Inom jordbruket har de gårdar som erhållit strukturstöd haft en snabbare omsättningstillväxt än gårdarna i genomsnitt. Gårdarna sysselsätter också mer utomstående arbetskraft än andra gårdar. Enligt undersökningen är den mest betydande och långvariga regionalekonomiska effekten av strukturstödet knuten till upprätthållandet av produktionsnivån och kontinuiteten i produktionen.

Förutom den egentliga jordbruksproduktionen ger jordbruket upphov till annan produktion inom området och sysselsättning inom andra branscher genom behovet av varor och tjänster.

Utvärderingen är en del av utvärderingen av Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014-2020.

Ytterligare information:

  • Sanna Sihvola, ordförande för styrgruppen, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet (fornamn.efternamn@mmm.fi), tfn 02951 62264
  • Hilkka Vihinen, ansvarig ledare för studien, forskningsprofessor, Naturresursinstitutet (fornamn.efternamn@luke.fi), tfn 0295326633
 

Arviointi: (bara på finska) 

 
EU och internationella frågor Forskning och utveckling Landsbygd