Hoppa till innehåll
Media

Nya metoder för hantering av riskerna inom vattenförsörjningen

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 17.6.2010 8.42
Pressmeddelande -

Den av jord- och skogsbruksministeriet tillsatta arbetsgruppen för revidering av lagen om vattentjänster föreslår ändringar i lagen om vattentjänster och i markanvändnings- och bygglagen. Syftet med förslagen är att förbättra riskberedskapen inom vattenförsörjningen och att effektivisera tätorternas hantering av regn- och smältvatten. Man vill även öka transparensen hos vattentjänstverkens ekonomiförvaltning.

Enligt arbetsgruppens slutrapport, som i dag lämnades till jord- och skogsbruksministeriet, bör vattentjänstverken åläggas att känna till de risker som riktas mot verksamheten och att utarbeta en beredskapsplan. Vattentjänstverken bör säkerställa så störningsfri tillgång till vattenförsörjningstjänster som möjligt, även i särskilda situationer. För vattentjänstverkens kunder föreslås rätt till standardersättning vid avbrott i vattenförsörjningen som varar längre än 12 timmar. Förbättrad beredskap för särskilda situationer och bestämmelser om standardersättning ska trygga leveranssäkerheten inom vattenförsörjningen.

Arbetsgruppen föreslår att kommunerna ska ha totalansvaret för hanteringen av regn- och smältvatten i tätorterna. Man vill effektivisera hanteringen, eftersom klimatförändringen väntas leda till att störtregnen ökar och allt översvämningsvatten inte kan ledas till avloppsledningssystemet. Användningen av konstruktioner ovan jord för uppdämning, infiltration och avledning av vatten, såsom öppna fåror och grönområden, bör öka.

Transparensen hos vattentjänstverkens ekonomi bör ökas genom en förordning om separata bokslut, verksamhetsberättelser och nyckeltal för vattenförsörjningen och om publiceringen av dessa. Arbetsgruppen föreslår även ett projekt för bedömning av Energimarknadsverkets lämplighet som övervakare av vattentjänstverkens verksamhet och ekonomi.

Revideringsarbetsgruppens uppgift var att utreda behovet av revidering av lagen om vattentjänster och därmed förbunden lagstiftning samt att bereda förslag till nödvändiga författningsändringar. Arbetsgruppen, vars mandatperiod var 19.7.2008–30.4.2010, presenterade även regleringsförslag gällande bland annat utvecklingen av vattenförsörjningen, vattentjänstverkens kontrollskyldighet, inskränkningar i vattentjänstverkens verksamhetsområden och informationssystemen inom vattenförsörjningen. Slutrapporten kan laddas ned på ministeriets webbplats.

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:

arbetsgruppens sekreterare, jurist Antti Belinskij, tfn 040-779 3285 eller antti.belinskij@mmm.fi

arbetsgruppens ordförande, vattenförvaltningsdirektör Kai Kaatra, tfn 09-160 53355 eller kai.kaatra@mmm.fi