Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgruppens förslag till ändring av livsmedelsmarknadslagen ska på remiss

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 16.4.2020 14.03 | Publicerad på svenska 17.4.2020 kl. 10.34
Pressmeddelande
Ruhoja

Arbetsgruppen föreslår att livsmedelsmarknadslagen som trädde i kraft vid ingången av 2019 ska ändras så att den följer det nya EU-direktivet. Syftet med ändringarna är att förebygga otillbörliga handelsmetoder i livsmedelskedjan. I Finland är tillsynsmyndigheten livsmedelsmarknadsombudsmannen.

De nationella bestämmelser som genomförandet av direktivet om otillbörliga handelsmetoder som antogs våren 2019, förutsätter ska ges ut senast den 1 maj 2021 och ska tillämpas senast den 1 november 2021. 

Arbetsgruppen föreslår att de förbud som direktivet förutsätter och som hänför sig till handeln med jordbruksprodukter och livsmedel ska tas in i livsmedelsmarknadslagen. Förbuden gäller långa betalningstider, annullering av en order med kort varsel, ensidiga ändringar av villkoren, betalningar som inte är kopplade till försäljningen, hämndaktioner samt olaglig anskaffning, olagligt utnyttjande och olagligt röjande av företagshemligheter. Det är också förbjudet att av försäljaren ta ut kostnader för återlämnande, förstöring, lagring, inkludering i produktsortimentet och marknadsföring av köpta produkter, om det inte särskilt har avtalats om detta. Därtill ska det föreskrivas om köparens skyldighet att på leverantörens begäran skriftligen bekräfta villkoren i ett leveransavtal. 

De föreslagna förbuden följer i huvudsak den miniminivå som direktivet om otillbörliga handelsmetoder kräver. Förbudet mot att annullera en order mindre än 30 dagar före leveranstidpunkten gäller dock alla jordbruksprodukter och livsmedel när förbudet i direktivet endast gäller färskvaror. Även betalningstiden ska vid handel med alla jordbruksprodukter och livsmedel vara högst 30 dagar, trots att betalningstiden enligt direktivet kan vara högst 60 dagar för andra produkter än färskvaror. Den föreslagna betalningstiden är förenlig med den gällande betalningsvillkorslagen med den skillnaden att det inte är möjligt att avtala något annat om betalningstiden för jordbruksprodukter och livsmedel.

Till skillnad från de tillämpningsområdeskategorier som grundar sig på gränserna för omsättning enligt direktivet om otillbörliga handelsmetoder föreslås det att förbudens tillämpningsområde ska förenklas så att förbuden gäller alla leveransavtal för jordbruksprodukter och livsmedel när köparen har en större omsättning än säljaren och köparens omsättning är över 2 miljoner euro. Bestämmelserna gäller också myndigheter när de köper dessa produkter.

– Riktlinjerna är tydligare än i direktivet, och jämlika. De skyddar samtidigt också små aktörer. Enligt den föreslagna modellen gäller regleringen inte till exempel små kaféer och kiosker, säger arbetsgruppens ordförande Minna-Mari Kaila, avdelningschef vid jord- och skogsbruksministeriet.

I Finland ska livsmedelsmarknadsombudsmannen vara den tillsynsmyndighet som avses i direktivet om otillbörliga handelsmetoder. Livsmedelsmarknadsombudsmannen har rätt att meddela en offentlig varning för ett förbjudet förfarande, att förbjuda att förfarandet fortsätter och att hos marknadsdomstolen ansöka om att påföljdsavgifter påförs för överträdelser av kraven. När det gäller företagshemligheter bestäms förbuden och påföljderna dock i enlighet med lagen om företagshemligheter. Ombudsmannen kan bistå innehavaren av en företagshemlighet i domstolen.

Avsikten är att regeringens proposition ska läggas fram för riksdagen hösten 2020. I den arbetsgrupp som beredde propositionen satt företrädare för jord- och skogsbruksministeriet, justitieministeriet, arbets- och näringsministeriet samt Konkurrens- och konsumentverket.

Begäran om utlåtande finns på jord- och skogsbruksministeriets webbsida

Mer information: 
Aku-Petteri Korhonen, lagstiftningsråd, tfn 050 318 8948, aku-petteri.korhonen (at) mmm.fi 
Maija Heinonen, konsultativ tjänsteman, tfn 050 327 0735, maija.heinonen(at)mmm.fi
Minna-Mari Kaila, avdelningschef, tfn 040 775 6060, minna-mari.kaila(at)mmm.fi
Anna-Leena Miettinen, enhetschef, tfn 040 033 0812, anna-leena.miettinen(at)mmm.fi
Satu Haapaniemi, specialmedarbetare, tfn 050 400 5193, satu.haapaniemi(at)mmm.fi