Hoppa till innehåll
Media

Uppgifterna om bostadsaktier ska samlas i ett nytt register

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 14.9.2018 12.51 | Publicerad på svenska 14.9.2018 kl. 15.36
Pressmeddelande
Bild: Lantmäteriverket

Regeringen beslutade i dag ge riksdagen en proposition om ett lägenhets- och lokaldatasystem. Detta innebär att bostadsaktiebolags och ömsesidiga fastighetsaktiebolags aktiebrev i pappersform kommer att försvinna stegvis. I stället för att byta aktiebrev övergår man till ett system med registrering av de rättigheter som gäller aktien. Registreringen görs av Lantmäteriverket. Registret för att registrera informationen kallas aktielägenhetsregister.

Avsikten är att alla bostadsaktiebolag bildas elektroniskt från och med år 2019 och att aktiebrev inte längre trycks. Uppgifter om  en stiftande delägare i ett sådant bolag fås direkt ur handelsregistret. Aktiemottagaren kan ansöka om registrering som aktieägare genast efter att lagen har trätt i kraft. Delägare i ett bostadsaktiebolag som bildats före år 2019 kan, om de så vill, ansöka om ägarregistrering och makulering av aktiebreven först efter att bolaget har överfört aktieboken till Lantmäteriverket. Efter överföringen ska aktiemottagaren alltid ansöka om ägarregistrering när aktien överlåts vidare. Om ingen ägarregistrering har ansökts senast inom tio år från överföringen av aktieboken till Lantmäteriverket, ska aktieägaren ansöka om registreringen för att kunna delta i bolagsstämman.    

Lägenhets- och lokaldatasystemet ska underlätta utveckling av de elektroniska tjänsterna inom bostadshandeln och utlåningen. Att avveckla systemet med aktiebrev i pappersform sparar byggherrarnas och kreditinstitutens pengar upp till ca 30 miljoner euro. Det nya informationssystemet ger fastighetsmäklare och kreditinstitut tillgång till centraliserad information om aktieägare och pantsättning av aktierna. Det förbättrar också tillgången till den information om bolaget, aktien och bostaden som finns i andra myndighetsregister. Aktieägarnas möjligheter att få information blir bättre och riskerna med att förvara aktiebrev försvinner. 

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä är nöjd med propositionen.

- Ett elektroniskt lägenhets- och lokaldatasystem är ett fint exempel på digitaliseringen. I fortsättningen finns uppgifterna och aktiebreven i ett elektroniskt register. Av aktiebreven blir det fina tavlor, säger minister Leppä.

Propositionen har beretts av jord- och skogsbruksministeriets lagberedningsgrupp Elektroniskt bostadsaktieregister. Med i gruppen var justitieministeriet, arbets- och näringsministeriet, finansministeriet, miljöministeriet och Lantmäteriverket samt Finanssiala ry, Disponentförbundet, Finlands Fastighetsmäklareförbund,  Finlands Fastighetsförbund rf och Finlands Fastighetsmäklare rf.

Ytterligare information:

Teppo Säkkinen, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 516 2868, fornamn.efternamn(at)mmm.fi

Susanna Paakkola, lagstiftningsråd, tfn 0295 16 2448, fornamn.efternamn(at)mmm.fi

Aktielägenhetsregister.fi