Hoppa till innehåll
Media

Utkastet till klimatplan för markanvändningssektorn som är på remiss innehåller nu också scenarioberäkningar

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 3.5.2022 10.26
Pressmeddelande
Ilmakuva sekametsästä

Enligt Naturresursinstitutets scenarioanalyser kommer åtgärderna i utkastet till klimatplan för markanvändningssektorn att ge en klimateffekt på 4,7 miljoner ton koldioxidekvivalenter före 2035. Markanvändningssektorns nettoeffekt är således sammanlagt cirka 22,7 miljoner ton koldioxidekvivalenter år 2035. På så sätt är det möjligt för sektorn att uppnå regeringens mål om klimatneutralitet 2035.

Utkastet till klimatplan innehåller metoder för att minska utsläppen från jord- och skogsbruket och den övriga markanvändningen och stärka kolsänkorna och kolförråden. I utkastet som sändes på remiss den 14 april ingår också Naturresursinstitutets bedömning av de olika åtgärdernas konsekvenser för klimatet. Enligt bedömningen ger åtgärderna före 2035 en nettoeffekt på sammanlagt cirka 3,4–3,6 miljoner ton koldioxidekvivalenter.

Klimatplanen kommer att ingå i planeringssystemet enligt klimatlagen. För att planen ska uppfylla kraven i den nya klimatlagen (RP 27/20122 rd), ville Naturresursinstitutet och ministeriet också göra scenarioanalyser som kompletterar de åtgärdsspecifika beräkningarna. Naturresursinstitutets forskare tog fram scenarioanalyser som visar att planåtgärderna kommer att minska markanvändningssektorns utsläpp eller stärka sänkorna med sammanlagt 4,7 miljoner ton koldioxidekvivalenter fram till år 2035. De åtgärder som genomförs i dag leder till att markanvändningssektorn är en nettokolsänka på 18,0 miljoner ton år 2035. De ytterligare åtgärderna förbättrar nettoeffekten till 22,7 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Bedömningen av markanvändningssektorns klimatkonsekvenser är dock förknippad med större osäkerhet än inom andra sektorer.

"Regeringens mål om att stärka nettokolsänkan har fastställts i förhållande till de nuvarande åtgärderna. Därför är det viktigt att vi kunnat arbeta fram scenarioanalyser till underlag för klimatplanen.  Konsekvenserna av de enskilda åtgärderna visar vad var och en åtgärd innebär för helheten. I scenarioanalyserna har vi delvis också kunnat beakta de sammantagna konsekvenserna och framför allt kunnat koppla konsekvensbedömningarna till markanvändningssektorns referensscenario. Ett scenario är alltid ett slags antagande om framtidens utveckling. Beräkningsmetoderna utvecklas kontinuerligt, och därför kan resultatet  betraktas som riktgivande", säger Paula Ollila, forskare vid Naturresursinstitutet.

"Scenarioberäkningarna bekräftar konsekvensbedömningen i planutkastet, det vill säga att de valda åtgärderna verkligen leder till att markanvändningssektorn uppnår och till och med överskrider regeringens mål. Osäkerheterna är dock många så att denna väldigt ambitiösa nivå verkar välmotiverad. Nu är det viktigt att vi genomför planen och reserverar tillräckliga resurser", säger Heikki Granholm, naturresursråd, ordförande för arbetsgruppen för beredning av en klimatplan för markanvändningssektorn.

Arbetet med att följa upp utfallet av åtgärderna och att bedöma åtgärdernas konsekvenser kommer att utvecklas vidare under de kommande åren. Mer information om scenarioarbetets resultat och metoder ges på ett webbinarium den 6 maj kl. 8.15-9.00. Anmäl dig

Utlåtanden om klimatplanen kan lämnas in fram till den 18 maj på utlåtande.fi. I utlåtandetjänsten finns nu också scenarioberäkningarna en svensk översättning av inledningen, målen och åtgärderna i klimatplanen för markanvändningssektorn. Planen lämnas i form av en redogörelse till riksdagen i sommar.

Utkast till klimatplan för markanvändningssektorn (PDF på finska; kompletterat kapitel 8.2 och bilagan 1)

Utkast till klimatplan för markanvändningssektorn (PDF; inledning, mål och åtgärder på svenska)

På vår webbplats:

Utkast till klimatplan för markanvändningssektorn på remiss (pressmeddelande den 14 april 2022)

Begäran om utlåtande på utlåtande.fi

Markanvändningssektorns klimatplan

Mer information:

Heikki Granholm
naturresursråd
heikki.granholm@gov.fi
tfn +358 400 77 4298

Paula Ollila
forskare, Naturresursinstitutet
paula.ollila@luke.fi
tfn +358 295 322 003