Hoppa till innehåll
Media

Utredningen om minskad byråkrati överlämnas i dag till minister Anttila

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 17.12.2009 12.04
Pressmeddelande -

Arbetsgruppen som hade till uppgift att utreda på vilket sätt man kunde underlätta processen kring ansökan om företags- och projektfinansiering, överlämnade i dag sin rapport till jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila.

De mest problematiska frågorna i processen har gällt de olika stödformerna, t.ex. att i praktiken har det varit svårt att skilja på ett utvecklings- och utbildningsprojekt, längden på handläggningstiderna, antalet ändringsbeslut, de stränga kraven på kostnadsslag och kopior av verifikat samt oklarheterna hur man definierar allmänna omkostnader.

Arbetsgruppen föreslår bl.a. mer flexibla och kundorienterade lösningar vid genomförande av landsbygdsprogrammet. Stödsystemen borde vara så flexibla att de tillgodoser behoven hos olika landsbygdsföretag och -projekt eftersom i sista hand är det detta som avgör utfallet av hela programmet. Det viktigaste är att man uppnår de uppställda målen och åstadkommer resultat.

Enligt arbetsgruppen ska man öka möjligheterna att tillämpa olika stödformer i ett och samma projekt, reducera antalet obligatoriska bilagor till ansökningarna, minska antalet obligatoriska beslutsvillkor, förenkla blanketterna och proceduren kring allmänna omkostnader samt underlätta aktionsgruppernas arbete. Vidare ska aktionsgrupperna få rätt att bläddra bland HANKE2007 och det ska också vara möjligt att periodisera kostnaderna på ett smidigare sätt. Ändringarna skulle också underlätta utvecklingen av elektronisk kommunikation. Utredningen föreslår också att man försöker utöva inflytande på EU-bestämmelserna för att de bestämmelser som lämpar sig ytterst dåligt för projektverksamheten, dvs. till exempel den så kallade regeln om tre procents sanktion, slopas under den kommande programperioden.

När man tar fram författningar och anvisningar och utvecklar datasystem, är det viktigt med en ökad dialog mellan TE-centralerna, Landsbygdsverket och jord- och skogsbruksministeriet samt intressentgrupperna för att främja en så kundorienterad verksamhet som möjligt inom hela förvaltningskedjan. Vidare borde de olika myndigheternas interna processer utvecklas efter kundernas behov.

Arbetsgruppen förväntar sig att såväl jord- och skogsbruksministeriet, Landsbygdsverket som regionförvaltningen vidtar omedelbara åtgärder för att genomföra förslagen och följa upp utfallet av åtgärderna. Flera av förslagen är färdiga att genomföras redan år 2010.

Mer information: arbetsgruppens ordförande, ansvarsområdets chef Kari Kivikko, Tavastlands arbets- och näringscentral, tfn 050 356 8365
konsultativa tjänstemannen Sirpa Karjalainen, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 040 524 6112

Sirkka-Liisa Anttila