Hoppa till innehåll
Media

Nytt förslag till förordning om ursprungsmärkning på restaurang till EU för bedömning

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 20.6.2018 7.15
Pressmeddelande

Finland skickar till Europeiska kommissionen ett nytt förslag till förordning som förpliktar restauranger att synligt informera sina gäster om ursprung för såväl kött som fisk. Med kravet vill man förbättra konsumenters förutsättningar att göra medvetna och ansvarsfulla val på restauranger. Förordningen ska gälla en viss tid på samma sätt som den gällande förordningen om ursprungsmärkning av färdigpackade livsmedel.

Den nya förordningen innehåller bestämmelser om obligatorisk ursprungsmärkning av färskt kött och färsk fisk som ingår som ingrediens i måltiderna. I den version som före midsommaren sänds för godkännande har man i mer detalj bevisat sambandet mellan produktens kvalitet och ursprung, vilket kommissionen kräver enligt EU-förordningen om livsmedelsinformation. Genom en notifikation eller rättssäkerhetsanmälan får Finland kommissionens syn på om förordningen står i strid med EU-förordningarna.

Jord- och skogsbruksministeriet tog fram ett nytt förslag efter att ha fått avslag på den version som sändes till EU-kommissionen i november 2017. Ett kriterium för att införa nationella bestämmelser för ursprungsmärkningen är enligt EU-förordningen om livsmedelsinformation att landet måste kunna visa på samband mellan ursprung och produktens kvalitet. Kommissionen konstaterade också att bestämmelserna i Finlands förordningsutkast inte påverkar verksamheten på den inre marknaden och är således inte ett hinder för handel.

Den nya versionen av förordningen innehåller inte längre bestämmelser om kött av häst, ren och vilt eftersom i EU-lagstiftningen inte finns harmoniserade krav på ursprungsmärkning av dessa köttslag.

– Det nya förordningsförslaget tar hänsyn till kommissionens centrala utvecklingsförslag. På det sättet ser vi till att behandlingen av förordningen går smidigt framåt. Trots att renkött och vilt inte längre finns med i förslaget, kommer vi att utöva inflytande på EU-nivå för att få dem med i lagstiftningen. Detsamma gäller förädlade köttprodukter. Det ska vara enkelt att göra ansvarsfulla val. Konsumenter ska ha rätt att också på restaurang få veta vilket land maten kommer ifrån utan att de behöver fråga, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Finländska konsumenter förenar ursprunget av fisk och kött med kvalitet

Enligt den konsumentundersökning som Kantar TNS Agri i maj gjorde på uppdrag av jord- och skogsbruksministeriet tycker ca 80 procent av de finländska konsumenterna att det är viktigt att restauranger redovisar vilket land köttet och fisken som ingår som ingrediens i måltiden kommer ifrån.  Närmare 80 procent av konsumenterna anser att ursprungslandet har ett starkt samband med köttets och fiskens kvalitet. Över 80 procent av konsumenterna är av den åsikten att det är viktigt att ursprunget på kött och fisk som ingår som ingrediens i måltiden är tillgänglig utan att man behöver fråga.

– En stor del av det kött som importeras hit säljs till restauranggäster som inte känner till matens ursprung. Denna förordning ska göra slut på det, säger Sebastian Hielm, ministeriets livsmedelssäkerhetsdirektör.

Finland har drivit på utveckling av kraven på ursprungsmärkning av livsmedel i EU-instanserna och föreslagit att bestämmelser om ursprungsmärkning i första hand ska ingå i EU-lagstiftningen. Eftersom arbetet med att utveckla EU-lagstiftningen på detta område inte har gått framåt i önskad takt, har Finland försökt öka informationen om ursprungsmärkning genom nationella förordningar. I juni 2017 trädde i Finland i kraft en förordning som förutsätter att man på livsmedelsförpackningar för livsmedel som framställs i Finland uppger ursprungsland för kött som används som ingrediens i livsmedel, för mjölk och för mjölk som används som ingrediens i mejeriprodukter. Förordningen gäller 1.6.2017 – 31.5.2019. Innan förordningens giltighetstid löper ut ska Finland ta fram en berättelse för kommissionen om märkningssystemets funktion och effekter.

Mer information:

Sebastian Hielm, livsmedelsäkerhetsdirektör, tfn 050 524 5761, sebastian.hielm(at)mmm.fi

Risto Lahti, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 565 0424, risto.lahti(at)mmm.fi

EU och internationella frågor Fiskar Jari Leppä Mat och jordbruk