Hoppa till innehåll
Media

EU:s nya förordning om gödselprodukter ska öka användningen av organiska och avfallsbaserade gödselmedel

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 3.7.2019 14.13 | Publicerad på svenska 4.7.2019 kl. 12.25
Pressmeddelande

I förordningen fastställs allmänna regler för hur separat insamlat biologiskt avfall och andra avfallsbaserade material kan omvandlas till råvaror som i sin tur används till att tillverka CE-märkta EU-gödselmedel. Förordningen som träder i kraft den 14 juli 2019 börjar tillämpas den 16 juli 2022.

I den gällande EU-lagstiftningen om gödselmedel fastställs regler bara för oorganiska gödselmedel och vissa kalkningsmedel, men den nya förordningen omfattar också organiska gödselmedel, organisk-mineraliska gödselmedel, kalkningsmedel, jordförbättringsmedel, odlingssubstrat, hämmare, växtbiostimulanter och blandade EU-gödselproduktkomponenter. I förordningen fastställs säkerhets,- kvalitets- och märkningskrav som alla gödselprodukter måste uppfylla för att de ska kunna säljas fritt i hela EU. I förordningen finns också bestämmelser om tillåtna råvaror och de krav som råvarorna måste uppfylla.

De nya bestämmelserna tillämpas på alla typer av EU-gödselprodukter för att garantera ett så effektivt markskydd som möjligt. Genom förordningen införs också för första gången i EU gränsvärden för kadmium i fosforgödselmedel: 60 mg/kg fosforpentoxid (60 mg Cd/kg P205).  Finland och Sverige som har beviljats undantag med avseende på kadmiumhalten i gödselmedel, får fortfarande tillämpa de lägre gränsvärdena.  

I Finland får fosforgödselmedel innehålla 22 mg kadmium per kg fosforpentoxid eller 50 mg per kg fosfor (22 mg Cd/kg P205 = 50 mg Cd/kg P) till dess att hela unionen börjar tillämpa harmoniserade gränsvärden som är lika med eller lägre än de redan införda nationella gränsvärdena. Finlands gränsvärden ligger bland de striktaste i EU. De fosforgödselmedel som säljs i Finland tryggar således vår rena säkra livsmedelsproduktion.

Förutom CE-märkta EU-gödselprodukter kommer det också att finnas nationella gödselmedel på marknaden som fortfarande får säljas i EU enligt principen om ömsesidigt erkännande.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1009 om fastställande av bestämmelser om tillhandahållande på marknaden av EU-gödselprodukter och om ändring av förordningarna (EG) nr 1069/2009 och (EG) nr 1107/2009 samt om upphävande av förordning (EG) nr 2003/2003

Mer information:
Pirjo Salminen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2188, pirjo.salminen(at)mmm.fi