Hoppa till innehåll
Media

Ny dammsäkerhetslag tryggar dammsäkerheten

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 30.9.2009 10.53
Pressmeddelande -

Den reviderade dammsäkerhetslagen träder i kraft 1.10.2009. Syftet är att garantera dammarnas säkerhet genom att göra regleringen av dammsäkerheten klarare och mer logisk.

I den nya lagen ingår bestämmelser bl.a. om planering, byggande, underhåll och drift av dammar, beredskap för olyckor och tillsyn över dammsäkerheten. Lagen ska också uppdatera sambandet mellan lagstiftningen kring dammsäkerhet och annan lagstiftning och klarlägga olika aktörers ansvar för beredskapen för olyckor och i olyckssituationer.

På samma sätt som i dag ska regionala miljöcentraler arbeta som tillsynsmyndigheter, dvs. uppgifterna koncentreras till fem miljöcentraler. Vid årsskiftet flyttas de centraliserade uppgifterna över till de nya närings-, trafik- och miljöcentralerna.

Lagen ändrar inte andra myndighetsuppgifter än dem som gäller ovanjordiska gruvdammar. Lagen omfattar nu också de ovanjordiska gruvdammarna och säkerheten av dessa dammar övervakas inte längre av säkerhetsteknikcentralen utan av regionala miljöcentraler.

Den nya lagen rör alla dammar. Dammarna delas in i tre klasser enligt dammolycksskador. De dammar som inte medför fara i olyckssituationer klassificeras inte. Lagenliga allmänna förpliktelser, dvs. till exempel underhållsförpliktelsen, gäller dock också ägare till oklassificerade dammar.

Jord- och skogsbruksministeriet beslutar om klassificeringen av de dammar som har anlagts innan lagen träder i kraft. Lagen ändrar till vissa delar kraven på innehåll i riskutredningen, säkerhetsprogrammet och kontrollprogrammet. Dammsäkerhetsmyndigheten bedömer handlingarnas aktualitet i samband med den första återkommande inspektionen efter lagens ikraftträdande. På samma sätt som hittills utförs inspektionen senast fem år efter den föregående inspektionen.

Jord- och skogsbruksministeriet har kommit överens med Tavastlands och Kajanalands miljöcentraler om att de landsomfattande utvecklings- och expertuppgifterna som rör dammsäkerhet centraliseras till dessa miljöcentraler.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
vattenöverinspektör Leena Westerholm, tfn 09-160 52216
vattenöverinspektör Tommi Muilu, tfn 09-160 53371