Hoppa till innehåll
Media

Ett nytt stödsystem för anläggning av mångfunktionella våtmarker och iståndsättn

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 27.3.2008 11.52
Pressmeddelande -

Statsrådet godkände idag en förordning om stöd för icke-produktiva investeringar för åren 2008–2013. Målet med stödet är att främja anläggning av mångfunktionella våtmarker och iståndsättning av värdefulla vårdbiotoper. Stödet ingår i utvecklingsprogrammet för landsbygden i fasta Finland för åren 2007–2013.

För anläggning av en våtmark kan man bevilja stöd enbart för objekt där åkrar utgör över 20 procent av avrinningsområdet ovanför vattendraget eller utfallsdiket i fråga. Våtmarkens areal ska vara minst 0,5–1,0 procent av arealen på avrinningsområdet ovanför. Stöd ges för anläggning av våtmarker i avrinningsområden för de älvvattendrag som mynnar ut i Finska viken, Skärgårdshavet eller Bottenhavet eller i sjöars avrinningsområden, om anläggningen av våtmarken på ett betydande sätt kan minska den belastning på vattendraget som jordbruket orsakar, öka den biologiska mångfalden på jordbruksområden samt främja vilt-, fiskeri- och kräfthushållningen. På andra områden kan man ge stöd för anläggning av våtmarker om objektet ingår i en översiktsplan som gäller skyddszoner, biologisk mångfald eller våtmarker och som den regionala miljöcentralen har gjort upp eller godkänt. Våtmarkerna ska i första hand anläggas genom fördämning.

Stödberättigade åtgärder för att iståndsätta värdefulla vårdbiotoper är bland annat ingärdande av området samt inledande röjning av buskage och trädbestånd och avlägsnande av röjningsavfall. I åtgärderna kan man också inkludera bevarande och restaurering av konstruktioner och traditionella lador på området. Med värdefull vårdbiotop avses exempelvis en torräng eller äng som miljöförvaltningen har fastslagit är en värdefull vårdbiotop på nationell eller regional nivå eller på landskapsnivå.

Stödet söks hos TE-centralerna och sökandena kan vara odlare eller registrerade föreningar inom Leader-verksamhetsgruppernas områden. Objektet ska vara i sökandens besittning under hela den tid som investeringsprojektet genomförs samt därefter under den tid som avtalet om miljöspecialstöd gäller för området. Sökanden ska göra upp en ändamålsenlig plan för anläggning av våtmarken och iståndsättning av den värdefulla vårdbiotopen. Praktiska instruktioner om hur man ansöker om stödet ges av Landsbygdsverket.

Stöd för icke-produktiva investeringar utbetalas enligt inkomstförlusterna och de godkända kostnaderna: för anläggning av en våtmark högst 4 000 euro per hektar och för inledande röjning och ingärdande av värdefulla vårdbiotoper högst 675 euro per hektar.

Det uppskattas att kostnaderna för de icke-produktiva investeringarna år 2008 kommer att uppgå till 1,5 miljoner euro. Under hela programperioden 2007–2013 kommer uppskattningsvis sammanlagt 14,6 miljoner euro att användas.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
överinspektör Sini Wallenius, tfn (09) 160 54234
överinspektör Antero Nikander, tfn (09)160 52926