Hoppa till innehåll
Media

Utlysning av understöd inom programmet för vandringsfisk (NOUSU): finansiering för att undanröja vandringshinder och bygga fiskvägar

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 17.6.2020 9.00
Pressmeddelande

Jord- och skogsbruksministeriet meddelade i dag att fiskeriekonomiska understöd för åtgärder för att återställa vandringsfiskbestånd år 2020 kan sökas. Ministeriets program för att återställa vandringsfiskbestånd (NOUSU) är ett led i regeringsprogrammet och det stöder en förbättring av levnadsförhållandena för vandringsfisk med sammanlagt 9 miljoner euro från och med 2020.

Återställandet av vandringsfiskbestånd fortsätter under denna regeringsperiod. I enlighet med regeringsprogrammet genomför ministeriet ett program för att förbättra strömmande vatten. I år har sammanlagt 9 miljoner euro anvisats för detta ändamål. Beloppet innehåller 6 miljoner euro enligt årets budget och 3 miljoner euro enligt tilläggsbudgeten och det kan användas för projekt som genomförs åren 2020–2022.

Ministeriet har startat ett program för att återställa vandringsfisk (NOUSU). Det finska namnet beskriver programmets mål att främja vandringsfiskarnas vandring upp till lekområdena.

Ansökningstiden för de fiskeriekonomiska understöden enligt anslagen började i dag. Behovsprövade understöd beviljas för projekt som bidrar till att förbättra vandringsfiskarnas levnadsförhållanden.

– Iståndsättningen av strömdrag stöder inte bara fiskbestånden utan också regionernas livskraft genom att skapa möjligheter till rekreation och fiske för lokala och turister. Programmet för vandringsfisk, som nu fått namnet NOUSU, fortsätter det samarbete som inleddes under förra regeringsperioden. Det statliga stödet är ett incitament för att mobilisera investeringar för miljontals euro till förmån för bestånden av vandringsfisk, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Anslaget riktar sig i första hand till projekt med ett starkt regionalt engagemang. Understödet är högst 50 procent av de godtagbara totalkostnaderna. För projekten behövs alltså en tillräcklig självfinansieringsandel.

Understöd särskilt för att hjälpa vandringsfiskar att ta sig upp och yngel att vandra ner

NOUSU-programmet följer riktlinjerna i den nationella fiskvägsstrategin.

Stöd beviljas i synnerhet för åtgärder som förbättrar vandringsfiskarnas vandring, till exempel för att bygga fiskvägar och undanröja vandringshinder samt för att ta fram lösningar som möjliggör nedvandring.

Under den föregående regeringsperioden avsatte ministeriet under 2016–2018 sammanlagt 7,85 miljoner euro för åtgärder för att återetablera vandringsfiskbestånd. Regeringens spetsprojekt resulterade i investeringar på över 20 miljoner euro i projekt för vandringsfisk. Till exempel återställningen av Hiitolanjoki stöds med finansiering från ministeriet.

Programmet NOUSU fokuserar i högre grad än tidigare på att undanröja vandringshinder.

– Parallellt med stora projekt för att underlätta vandring vill vi också avsätta stöd för att ta bort till exempel regleringsdammar och vattenkonstruktioner som inte längre tjänar sitt syfte och till att bygga om dem så att de lämpar sig för fiskarnas vandring, säger Jouni Tammi, specialsakkunnig vid jord- och skogsbruksministeriet.

Programmet stödjer dessutom projekt för att lägga ned små icke lönsamma vattenkraftverk och på så sätt ge fiskar fri passage.

Vidare restaurerar man strömmande vatten och anlägger nya föröknings- och yngelproduktionsområden.

Ansökningar om understöd tas emot fortlöpande till utgången av 2021 eller tills det anslag som reserverats för understöden har använts. Stödet ska användas till projekt som genomförs 2020–2022.

Understöden beviljas av NTM-centralen. Ansökningarna ska lämnas in till den regionala NTM-central vars verksamhetsområde projektet huvudsakligen gäller.

En förutsättning för utbetalning av understöd är att understödsmottagaren har de tillstånd och rättigheter att genomföra projektet som behövs enligt vattenlagen och annan lagstiftning.

Ytterligare information:
Jouni Tammi, specialsakkunnig, tfn 0295 162 313, fornamn.efternamn@mmm.fi
Teppo Säkkinen, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 516 2868, fornamn.efternamn@mmm.fi

Länkar:
Utlysning av understöd
Ansökningsanvisningar och ansökningsblankett på NTM-centralens webbplats

Läs mer:
Ministeriets nyhet 8.10.2019: Förbättringen av vandringsfiskarnas levnadsförhållanden fortsätter – nedmontering av vandringshinder utreds och nya fiskvägar byggs

Nationell fiskvägsstrategi