Hoppa till innehåll
Media

Statsrådet godkände det från produktionen frikopplade stödet för svin- och fjäde

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 27.11.2008 13.30
Pressmeddelande -

Helsingfors 27.11.2008 SR/Valjakka

Statsrådet godkände det från produktionen frikopplade stödet för svin- och fjäderfäskötsel och bestämningsgrunderna för kompensation för strukturförändringen

Statsrådet godkände idag det från produktionen frikopplade stödet för svin- och fjäderfäskötsel och bestämningsgrunderna för kompensation för strukturförändringen. Grunderna för stödsystemet regleras i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen. Det från produktionen frikopplade stödet för svin- och fjäderfäskötsel och kompensationen för strukturförändringen tas i bruk inom stödområdena A och B år 2009. Dessa stödformer utgör en del av det nationella stödet till södra Finland.

Från produktionen frikopplat stöd betalas ut på basis av en gårdsspecifik referenskvantitet. Referenskvantiteten, som utgör grunden för utbetalningen av stödet för svin- och fjäderfäskötsel, har vid de flesta gårdar utgjorts av antalet djurenheter 2007. I vissa fall har man kunnat använda antalet djurenheter 2006 eller ansöka om höjning av den beräknade djurmängden till exempel på basis av utvidgningsplaner eller investeringar i nya byggnader. Beviljande av stöd förutsätter att gården uppfyller kraven som ställs på husdjursgårdar.

Med den förordning som nu utfärdas regleras referenskvantiteten och beräkningsgrunderna för höjningen av den, definitionen av husdjursgård samt aspekter med anknytning till fastställande, överföring och delning av referenskvantiteten.

Förordningen innehåller även bestämmelser angående grunderna för beviljande av kompensation för strukturförändringen. Kompensation för strukturförändringen kan beviljas lantbrukare som idkar jordbruk under en två års period, trots att gården inte längre uppfyller definitionen av husdjursgård. Beviljandet av kompensation för strukturförändringar är inte knutet till villkor om husdjursskötseln fortsätter eller upphör. Efter en period på två år upphör referenskvantiteten att gälla och utbetalningen av stödet upphör.

Om stödnivåerna inom det från produktionen frikopplade stödet för svin- och fjäderfäskötsel och kompensationen för strukturförändringar bestäms årligen genom en separat förordning av statsrådet inom ramarna för de anslag som årligen anvisas för det nationella stödet för jordbruk och trädgårdsskötsel. Inom stödområdena A och B har det högsta beloppet för det från produktionen frikopplade stödet för svin- och fjäderfäskötsel och kompensationen för strukturförändringar genom kommissionens beslut fastställts uppgå till 37,87 miljoner euro år 2009 med en sänkning till 16 miljoner euro till år 2013.

För närmare information kontakta jord- och skogsbruksministeriet:
äldre regeringssekreterare Katri Valjakka, tfn (09) 160 54245
konsulterande tjänsteman Esa Hiiva, tfn (09) 1605 2657, 040 733 6225

Sirkka-Liisa Anttila